8,7 2 9. DEC. 19?0 haar plicht moet doen. Nu we in de toekomst een waterleiding krijgen zou ik B. en W. in ovarweging geven met de behoefte aan open bare waterplaatsen rekening te houden. VOORZ. Als de prijzen der materialen blijven dalen, zullen we er zoo spoedig mogelijk voor zorgen. dhr. BASELIER. Met het aaubrengen van lantaarns in den Molenweg ga ik accoord. Dan wilde ik nog zeggen dat het schijnt dat de buitenwacht dikwijls meer weet dan wij. Als wij besloten vergadering hebben ervaren we later dat de buitenwacht alles weet. Weest als burgemeester er toch accuraat op, dat alles geheim blijft. VOORZ. We zullen een voorbeeld moeten stellen. dhr. A. DE WIT vraagt in verband met de nieuwe keuringswet eene plaats aan te wijzen voor de arbeiders. VOORZ. zal hieromtrent onderzoeken. dhr. v. d. KAR zou gaarne den heer Her- bers eenige vragen willen stellen, naar aan leiding van een ingezonden stuk in de Steen- bergsche Courant, onderteekend door den heer Herbers. In dat stuk wordt een zeker gedeelte der raadsleden beschuldigd van//ouder onsjes", er wordt in gesproken van een leiderschap, wat zeer beleedigend is voor andere raadsleden; verder dat het hem gelukt is sluiers op te lich ten, achter de schermen te kijken, enz. Ik zou nu gaarne willen weten wat hij gezien en er varen heeft, wat er gebeurd is in strijd met de gemeente-belangen. Daarmee zal hij ons en de meeste raadsleden verplichten. Zulke verdacht makingen in de courant zijn zeer af te keuren en als er werkelijk feiten zijn, zie ik niets liever dan dat de heer Herbers ze hier maar noemt. dhr. HERBERS. 't Spijt me dat ik thans den heer van de Kar zal moeten teleurstellen. Ik moet wachten wat er van den Bosch en den Haag geschreven wordt. Als er zich iemand beieedigd gevoelt, miju naam staat er onder, en kan hij tegen me proces-verbaal doen op maken. Verder kan ik thans geen antwoord geven. dhr. v. d. KAR meent uit dit antwoord te moeten concludeeren dat, niettegenstaande de heer Herbers achter de schermen gekeken heeft, hij toch geen feiten kan noemen die zijn bewering staven. De VOORZ. sluit het incident, en tevens de openbare vergadering, waarna de Raad op 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 88