86 2 9. DEC. 1920 publiek geheim te zijn. VOORZ. Wilt u mij in geheim den naam van dien persoon mededeelen dhr. HERBERS. Ik kan het u dadelijk wel zeggen, doch het geeft een aardigen indruk. Dan omtrent de distributie. Is hiervoor al een accountant en krijgen we bij gelegenheid een rapport VOORZ. Een accountant is er, die de zaak zal onderzoeken en bij gelegenheid rapport zal uitbrengen. dhr. HERBERS. De rekening van de bouw- vereeniging komt die ook voor de raadsleden ter inzage VOORZ. Ik meen dat die rekening pas wordt gedaan iu Maart of April, doch volgens de wet behoett die alleen aan B. en W. ter inzage gegeven te worden. U zoudt er echter om kunnen verzoeken. dhr. HERBERS. Pardon, dan weet ik het antwoord alik zal in de volgende vergade ring daaromtrent een voorstel indienen. dhr. HERBERS (vervolgt), en zegt dat door zekere Karremans verlof is gevraagd voor het doen geven van eene uitvoeriug en dat hem de toestemming daartoe is geweigerd, wijl hij fraude gepleegd heeft. Nu is dat misschien door hem wel verdiend, doch tevens wordt er ook een gezelschap gedupeerd, dat daar altijd nette uitvoeringen gaf. Zou ter wille van dat gezelschap nu geen permissie kunnen gegeven worden VOORZ. De kasteleins weten waaraan ze zich te houden hebben. Dit is een kwestie waaraan ik zelf streng de hand wensch te hou den en zooals 't gewoonlijk gaat, de goeden moeten 't met de kwaden bekoopen. dhr. BOGERS. In den Molenweg staan com plexen huizen van twee bouwvereenigingen. Op het oogenblik is het 's avonds daar zeer duister en zijn er al ongelukken gebeurd. Ik zou B. en W. er op willen wijzen daar voor verlichting te willen zorgen. VOORZ. Reeds lang is de Gasfabriek op - gedragen in den Molenweg drie lantaarns te plaatsen, doch toen waren er geen palen voorloopig zullen nu de lantaarns aan de huizen bevestigd worden. dhr. BOGERS. Vroeger is er gesproken over het aanbrengen van openbare waterplaatsen; 't is aangenomen, doch tot heden zijn ze weg gelaten; vooral 's Zondags als de lui naar de kerk komen, is er behoefte aan en niet ieder is geneigd eerst in een café te gaan en loopeu ze soms in een steegje, waar ze kans loopen door de politie gesnapt te worden, die natuurlijk 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 87