85 9. DFC. iQ?r 14 school en vraagt daarvoor in gebruik een schoollokaal. Nu, dat zou wel gaan. Verder voor het onderwijs eene subsidie van f 2 per lesuur, verminderd met een te heffen school geld. Nu kan om verschillende redenen be zwaarlijk schoolgeld geheven worden. Voor het aanschaffen en onderhoud der leermiddelen, en eene eventueele subsidie (twee klassen) hebben we eene begrooting gemaakt en komen we, matig gerekend, tot eene som van f 800 per jaar minstens, bij een getal van circa 30 leerlingen. Bij een grooter getal leerlingen zouden de kosten worden verdubbeld. B. en W. kunnen niet voorstellen, waar zij voor deze uitgaven geen dekking vinden, op het verzoek in te gaan en zijn van meeniug dat in deze het particulier-initiatief meer kan uitrichten,waarbij wij dan aanvullend zouden kunnen toetreden. Niemand hieromtrent het woord verlangen de, wordt het voorstel van B. en W. om af wijzend op het verzoek te beschikken in om vraag gebracht en met* algemeene stemmen aangenomen. dhr. BASELIER. Mag ik bij het dagel. bestuur vriendschappelijk aandringen op be zuiniging, vooral bij openbare werken en steeds actief te zijn P Niet negatief, doch positief. Dan nog iets. Het traject van den locaal- spoorweg is 395 KM. en nu vermeen ik dat Steenbergen er niet bij is, ofschoon ik daar geen zekerheid van heb. VOORZ. Ik kan u uit den droom helpen en mededeelen dat ik het plan ter griffie gezien heb en Steenbergen er wel bij is. dhr. BASELIER vraagt verder of het Dag. bestuur niet weet, wanneer we ongeveer het spoor zouden hebben. VOORZ. kan hierop niet afdoende antwoor den, wel is er door B. en W. aangedrongen om de lijn Bergen op Zoom—Lage-Zwalu we eerst te leggen, wat is toegezegd. dhr. v. d. KAR. Er komt nog bij dat de Spoorweg-Maatschappij groot belang heeft de lijn hier eerst te leggen, in verband met de verschillende subsidies van de fabrieken, enz. welke subsidies ze wel zal trachten binnen te halen. Het gevoelen is dan ook, dat zoodra de Staten de subsidies toestaan, deze lijn eerst zal gelegd worden. dhr. HERBERS. Inzake het uitbreidings plan wil ik dit zeggen. Den 8 December lus- schen 12 en 2 zat ik in een café en daar zat ook een hoofdonderwijzer, die precies wist te zeggen hoe alles zou komen. Hij vroeg me nog het een en ander, doch ik mocht natuurlijk niet antwoorden vanwege de mij als raadslid opgelegde geheimhouding, doch het schijnt een

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 86