84 2 9. dec. iq?n 13 kwaam zijn om zelf te doen bouwen. De heer Bogers heeft er op gewezen, dat er niet genoeg arbeiderswoningen zijn. Dat de bouwvereeni- ging beslag heeft gelegd op den grond aan den geslechten dijk vind ik goed, dan heeft ze grond 't is daar eene mooie gelegenheid. Er zullen onder de gemeente fabrieken worden gebouwd en de industrie moet worden gesteund. De in dustrie kan niet werken zonder werklieden en werklieden moeten woningen hebben. dhr. HEBBERS. De heer Bogers heeft ge sproken dat het de gemeente geen geld zal kosten maar de gemeente spreekt toch borg. E i als het dan later eens niet goed gaat, dat er bij herleving der industrie weer arbeiders naar Duitschland gaan, dat er op andere wijze ledige woningen komen, dat er oneenigheden in het bestuur komen en het oude bestuur er dau uittrekt, wie is dan aansprakelijk De gemeente Ik kan er daarom mijn stem niet aan geven, de gemeente belangen zullen er de hoogste schade mede lijden. De bouwvereeni- ging heeft gekocht zonder den Raad te kennen. VOORZ. Het voorschot wordt door deu Raad pas verleend, als het dit krijgt van het Rijk. Bovendien zijn alle eigendommen en het aandeelen-kapitaal hypothecair belast. dhr. BA.SELIER. De heer Theunisse zegtjdat de arbeiders niet krachtig genoeg zijn om eene wouing te bouwen, maar weet de heer Theunisse wel dat de minister al heeft toege staan 90 pet. hypotheek te geven, dat is heel w&t anders dhr. THEUNISSE. Ik ben altijd in de ver beelding dat de heer Baselier zich hierin vergist, het zal zoover komen, dat men voor niets eene woning krijgt. De VOORZ. sluit het debat en brengt in omvraag het verzoek van de R. K. Steeuberg- sche bouwvereeniging om een geldelijk voor schot groot f 8900 vooraankoop van grond. Dit voorstel wordt aangenomen met 7 tegen 2 stemmen. (Vóór stemden de heeren Bogers, Overduin, Matthijssen, de Wit, Theunisse, Moors en van de Kar. Tegen de heeren Her- bers en Baselier.) Dit besluit zal aan heeren Ged. Staten ter goedkeuring worden opgezonden. VOORZ. Burg. en Weth. hebben de vorige week eene conferentie gehad met eenige afge vaardigden van de vereeniging A..B.S. omtrent de muziekschool. De besprekingen dienaan gaande hebben doen uitkomen dat het voor de gemeente nogal bezwarend zou zijn, vanwege de kosten, terwijl de resultaten daartegenover zeer sober staan. Men stelt voor eene "I-klassige

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 85