2 9. DEC. 1920 -./ Puut 3. Verzoek van de R. K. Steenbergsche Bouwereeniéiné om een geldelijk voorschot groet zt A-rz f 8900 voor aankoop grond. Q G O O De VOORZ. deelt mede dat naast dit ver zoek ook eene toelichting is ingekomen en stelt voor ter nadere bespreking in besloten ver r gadering over te gaan. Aldus wordt besloten. Na heropening der vergadering zegt de heer BASELIER, dat hij, wanneer de grond nu geexploiteerd wordt om pas later huizen erop te bouwen, hij tegen het verzoek is daar het particulier initiatief erdoor wordt belemmerd dat nu met duurder geld zou moeten bouwen. dhi. HERBERS is het hiermede eens. Voor maanden is er verklaard dat van verder bouwen zou worden afgezien. De woningen van Kruisland zouden nog gebouwd worden en dan verder niet meer. Spreker betoogt, dat het niet in het belang der gemeente is dat stuk grond over te nemen, die grond moeten wij „iet hebben; hij begrijpt «lfc de aanvrage niet. Niemand wist dat de grond daar (naast cafe Sneep) gekocht was door de R. K. Bouwver- eeniging, ieder dacht dat dit was geschied door den heer Franken. Spreker wil eerst af bouwen wat onderhanden is en later weer maar verder zien. dhr. BOGERS. Dat er besloten is niet door te gaan met bouwen, is waar. Doch ik in mijn positie, weet dat er uog een groot tekort aan woningen is. Ik weet toevallig weer o panden bewoond door 9 gezinnen, die geruimd moeten worden en de bewoners weten niet waarheen ik wil dit alleen als bewijs aanhalen dat er groot gebrek aan woningen is. Wat nu het algemeen belang aangaat, de gemeente schiet h* geld wel voor, doch 't kost haar geen cent. Ik kan me dus met 't verzoek wel vereeuigen. dhr BASELIER repliceert dat er bepaald is geworden eerst alles af te werken met inbe grip van het stuk groud naast G de Jong, Kruispoort. Als er woningeu te kort komen, is spreker niet tegen dat de bouwvereenigiug thans bouwt, doch wel dat voorschot gevraagd wordt voor grond, waar niet thans, doch eerst in de toekomst zal gebouwd worden, daarom kan hij ziju stem er nu niet aan geven, tiet particulier initiatief moet erkend worden. Als we nu goedkoop geld geven, dan doen we dat ten nadeele van de belastingbetalers-n belem meren het particulier initiatief. dhr THEUNISSE. Na de verschillende discussies meen ik te mogen opmaken dat meest werkmanswoningen zullen gebouwd worden. Ik veronderstel dat het particulier initiatief, in dit geval de arbeiders, niet be-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 84