82 2 9. DEC. 192P dhr. OVERDUIN. Is dit salaris iuderlijd niet vastgesteld voor deeventueele verantwoor delijkheid van den ambtenaar, dat hij bij on- :gelmatigheden kans heeft hooge boeten te beloopen VOORZ. Daarvoor is het tractement niet gegeven. dhr. BA.SELIER. Ik zou hieraan nog willen toevoegen dat de ambtenaren gewaarschuwd worden actief te zijn op hun werk, om te voorkomen dat er dingen gebeuren die niet in den haak zijn. dhr. v. d. KAR zou willen verzoeken om, wanneer blijkt dat er onregelmatigheden ge beurd zijn, dit hier niet in het algemeen mede te deelen, doch direct te signaleeren bij den burgeuteester. Dat is voor ons ook eene ge legenheid om controle uit te oefenen. ^dhr. HERBERS. Dan zouden we ok moe ten weten wanneer de burgemeester te spreken is. VOORZ. Op het oogenblik hebben we het over de ambtenaren van den Burgerl. Stand. dhr. MATTHIJSSEN. Ik ben al zoo lang lid van den raad, eu ik zou daarom maar ge woon ja erop zeggen, wat Ged' Staten voor stellen, want als ze het eenmaal voor hebben, doen ze het toch Het voorstel van B. en W. om Ged. Staten voor te stellen in plaats van hoogere bezoldi ging van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand, het tractement te verhoogen wordt met algemeene stemmen aangenomen. d. Verzoek van P. J. M. Brooijmans, om aanstelling als tweede gemeente-keurmeester. VOORZ. Burg. en Weth. stellen voor dit verzoek aan te houden, tot zij met een voor stel komen, in verband met de nieuwe verorde ning omtrent keuring van waren en vleesch. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. Punt 2. Wijziging begrooting dienst 1920. De VOORZ. betoogt dat door verschillende besluiten als de subsidie van het Wit-Gele Kruis, pensioenen, kosten verbouwen scholen, toeslag op pensioenen, aangaan geldleening en toetreden tot de waterleiding-maatschappij, B. en W. zich genoodzaakt zien een wijziging in de begrooting in te dieuen. De totale uitgaven door die wijziging bedragen nu f 75954.01 en de uitgaven eveneens f 75954.01. Vermoede lijk is er dus geen voordeelig saldo. Het voorstel vau B. en W. tot wijziging der gemeeutebegrooting wordt met algemeene stemmen goedgekeurd eu zal aan de nadere goedkeuring van HH. Ged. Staten worden onderworpen. 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 83