81 2 9. DEC. 192H f.'L/H< '0 i if» 1 ff ,\:H()OV »..uv - "h 4' i;V ■>!-.;•• e- i J?- f :-;i d nav I'l- »H *i5/i HV.-if «d -mi -p »(N (v\ «IA .lyuJ-r 1 t i-ji. ■r. v 1 wo »i;n ivnK» i -rqn(.ifiiljtNI r rl ii to o/ «I i-o «iiinH »l I op (far i it llll l/U 5 eene vergadering zal worden belegd. Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen. c. Voorstel van Ged. Staten inzake wijzi ging van de regeling der bezoldigingen van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand. V00RZ. Hieromtrent is eene circulaire ge komen van Ged. Staten. Voor deze gemeente (5000 tot en met 10000 inwoners) zou de be zoldiging bedragen f 8.per vol getal van 100 inwoners tot een maximum van f 700. en verder voor de twee ambtenaren hoogstens f 60.—i- per jaar. Als ik ronduit mijne meening moet zeggen, dan begrijp ik die regeling niet goed. Er wordt eene hoogere bezoldiging voor gesteld voor de uitvoering van het Burgerlijk Wetboek. Ouder de ambtenaren ter secretarie zijn ambtenaren van de Burgerl. Stand, doch voor de andere wetten wordt geen vergoeding toegekend. Als Ged. Staten denken dat de vergoeding niet voldoende is dan moeten ze de salarissen verhoogen iu hunne kwaliteit als ambtenaar. Want als ze voor den Burgerlijken Stand verhoogen, zouden ze m.i. ook voor de uitvoering der overige wetten moeten betalen. Ik zou daarom Ged. Staten willen voorstelleu het salaris der ambtenaren te verhoogeu en de bijverdiensten te doen vervallen. dhr. BERBERS is het in dezen volkomen eens met den Voorzitter en zou er dan nog willen bijvoegen dat gezorgd wordt dat de meuschen goed bediend worden, want 't is pas voorgekomen dat voor een huwelijk een paartje acht dagen moest worden uitgesteld wijl de zaak niet in orde was. dhr. O VER DUIN. Hoe was die zaak tot heden geregeld. Kregen de ambtenaren van den Burgerlijken Stand een afzonderlijk tracte- ment? Eu is deze vastgestelde verhoogiug daarvoor bedoeld VOORZ. 't Geldt hier eene verhooging voor de ambtenaren van den Burgerlijken stand. Als Ged. Staten meenen dat het tractement van den secretaris enz. niet hoog genoeg is moeten ze dit liever verhoogen, dan dit te trachten te doen door een achterdeur. Ik zou daarom aan Ged. Staten willen voorstellen het tractement te verhoogen. dhr. v. d. KAR. Burg. en Weth. vinden het beter het salaris op een dergelijk peil te brengen dat al het werk daaronder begrepen is, doch of Ged. Staten dit zullen aannemen, weten we niet, we hebben in dezen alleen een adviseerende stem. dhr. HERBERS vindt het overdreven te betalen voor werk dat in den secretarie-tijd gebeurt. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 82