80 '•-.-4 aud Li: ?*b fii tii 11 100 d adijliail ÏAai asffci-^xl aai v »b^*ön'»iri rfois ojrf H5388tIHTTAM .irih 2 9. DEC. 19?r lossing kwam. VOORZ. Wij hebben niet te onderzoeken of de pastoor het kerkbestuur van de onderhan- ZS delingen 'leefl op de hoogte gesteld. Wij heb ben den pastoor steeds goed ontvangen en met hem onderhandeld als hoofd van het kerkbe stuur. Als ZËerw. het kerkbestuur niet heeft erkend, is dit niet onze zaak. Ik stel voor de discussies te sluiten en wil het voorstel van den heer Mattbijssen in omvraag brengen om de school te Kruisland te verbouwen volgens het plan Bennaars. dhr. ROGERS. Kunnen we deze stemming niet voorkomen? Als we tegenstemmen zouden we een plan verwerpen wat we niet gezien heb ben. (De heereu Baselieren Herbers: /Juist*.) De heer Matthijssen zet ons het mes op de keelwij zijn Kruisland goed gezind en zou ik daarom willen besluiten beide plannen te doen circuleeren en de kwestie binnen pl.in. 14 dagen te beslissen. Als we het nu doen zouden we öf een plan verwerpen wat we niet gezien hebben bf een plan aannemen tegen den zin van het kerkbestuur. VOORZ. Ik meen dat we daaromtrent het woord kunnen geven aan den heer Matthijssen. dhr. MATTHIJSSEN. Ik heb gezegd niet mee te kunnen gaan met uitstellen en ik nu de beslissing moet hebben. De pastoor heeft ge- gezegd dat 't plan hier was en nu is het er niet. VOORZ. Wij hebben niet gezegd dat het er niet is, doch op 't oogeublik is het hier niet, en wat er is, is niets dan een klein kaartje. dhr. MATTHIJSSEN. Het moet een groote teekening zijn. VOORZ. We hebben niets ontvangen dan een klein schetsje. dhr. BASELIER. We weten niet wat we doen moeten. Ik zou den pastoor willen red den, doch weet niet hoe. Ik zou de zaak naar eene commissie verwijzen en over 14 dagen beslissen. VOORZ. Ik ben er ook voor den pastoor te helpen, dat ben ik altijd geweest, doch men moet het dagel. bestuur niet aanwrijven dat we de school tegen den zin van het kerkbestuur willen doen verbouwen. Dat is geheel onwaar, dhr. MATTHIJSSEN. Als ik de verzeke ring heb dat we binnen 14 dagen hierover weer vergadering hebben dan zal ik mijn voor stel intrekken. dhr, HERBERS. Precies binnen 14 dagen, met al die Zondagen is nogal kras, doch om streeks binnen dien tijd. VOORZ. stelt nu -voor namens B. en W., dat de teekeningen bij de leden thuis gestuurd zullen worden, waarna zoo spoedig mogelijk ,v# t;> II4:ill ,1/I^ülUV Jdiö 'tvi\ 'U i} ir'rt i i fj' ;1 tiiiow 1 jüii

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 81