79 2 9. dec. iq?n ontworpen door den heer Beunaars, ter inzage thuis te zenden dan kunnen zij die op hun ge mak nakijken en beoordeelen en in de volgende vergadering kunnen we dan beslissen. dhr. MATTHIJSSEN kan zich hiermede niet vereenigen, men kan alles wel verdagen. Hij zou thans uitgemaakt willen zien of het plan van het kerkbestuur aangenomen wordt of niet. VOORZ. Doet u dan een voorstel. dhr. MATTHIJSSEN stelt voor nu af te handelen of de raad het goedkeurt de school te verbouwen volgens het plan van den architect Bennaars. Dit voorstel wordt gesteund door den beer Theunnisse. dhr. BASELIER, De heer Matthijssen heeft gelijk. Ik begrijp nu maar niet, waarom die teekening er niet is, dat vind ik zoo raar. Ik ga volkomen accoord met den heer Matthijssen doch ik moet alvorens te kunnen beslissen eerst r i teekening zien vau den heer Bennaars. dhr. MATTHIJSSEN. Ik geloof wel dat t :i hier is. dhr. HERBERS. Zou de heer Matthijssen ziju voorstel niet willen intrekken? Vooraleer ik de teekening niet gezien heb, kan ik mijn stem niet geven. VOORZ. In de vorige vergadering hebben alle heeren de teekening van den heer Bennaars gezien. dhr. HERBERS. Een klein schetsje, met potlood geteekend VOORZ. Anders hebben we ook niet dan die kleine teekening. dhr. BASELIER. We worden al veel wijzer. De heer Bennaars is een eerste klas school - bouwerdat hij direct zoo'n plan niet in z'n geheel uitwerkt, daarmede kan ik me vereeni- geu. Ik steun den heer Matthijssen op voor waarde dat eene commissie de teekeningen ter inzage krijgt en met het kerkbestuur overleg pleegt. VOORZ. De heer Matthijssen, als vertegen woordiger vao het kerkbestuur, heeft gezegd, niet langer te kunnen wachten. dhr. OVER DUIN. Ik kan niet oordeelen welke de beste teekening is, ik weet wel wat er besloten is. De discussies heb ik met belang stelling gevolgd. Aan de ééue zijde worden B. en W. aangewreven niet met open kaart te hebben gespeeld en aan den anderen kant zou moeten blijken dat de pastoor het verslag der onderhandelingen met B. en W. niet voldoen- doende aan het kerkbestuur heeft weergegeven. Ik wil hier niemand beschuldigen doch ge- wenscht ware het, indien hier eene goede op- 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 80