fi. mi. 19?r G Aan den Raad der gemeente Steenbergen Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Protestante Bouwvereenigiug Steenbergen dat zij na rijpelijke overweging en na overleg met de R. K. Bouwvereenigiug, tot de overtuiging is gekomen, dat het aan beveling verdient een minder aantal mid denstandswoningen te doen bouwen dat adressaute daarom tot uwen Raad bet verzoek richt, haar eene bijdrage tot de bouwkosten van vier middenstandswoningen te willen verleenen, groot f 18.400 een en ander geheel overeenkomstig het vroeger aan U ven Raad gerichte verzoek betreffende den bouw van zes middeustandswoningen. 't Welk doende, enz. get. BOUHUIJS, Secr. VOORZ. Verlangt een der heeren hierover het woord? dhr. BASE LIER. Ik zou gaarne hooren van den voorz. van de Protest. Bouwvereenigiug of deze eeue commissie van toezicht wenscht. VOORZ. Dat behoort u niet aan den voorz. van de Protestaute bouwvereenigiug te vragen doch aan B. en W. dhr. BASELIER. Ik wensch het hem toch te vragen. VOORZ. En als die commissie dan toch zou komen, zou ik het besluit aan de kroon ter vernietiging voordragen, omdat het zou zijn in strijd met de wet. dhr. BASELIER Doe wat u wilt, dan zal ik ook rniju gang gaan. Ik beu 40 jaar in het bouwvak en ik voel me verplicht daarop aan te dringen. Ik begrijp niet dat er zooveel raads leden zijn die mij h'in steun onthouden dat gaat boven mijn verstand. dhr, HERBERS. De heer Ëaselier vergist zich. De voorz. van de Prot. bouwvereeniging heeft in eene vorige vergadering zelf gezegd dat hij niet tegen eene commissie is en behoeft dit nu niet meer gevraagd te worden. Daarom wil ik ook deze aanvrage steunen. dhr. VAN POORTVLIET: Indertijd heb ik gezegd: ,/Zuu het niet goed zijn eene commissie te benoemen, dan nam men de opposanten de wapens uit de hand". In zoo verre was ik voor eene commissie. dhr. BASELIER. Ik wil hier op het oogen- blik absoluut niet als opposant aangezien wor den, doch ik doe mijn plicht, en daar kom ik eerlijk voor uitik wil opnieuw weten van den heer v. Poortvliet of hij voor eene commissie is. VüORZ. Dat behoeft hij niet te zeggen, dat blijft buiten beschouwing. 6 i- -

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 7