76 2 9, DEC. 1.920 (3 "Ze- wordt gesproken, doch die is wel degelijk noodig. Als er geld toegegeven wordt rust de schuld op B. en W. dhr. MOORS. Om terug te komen op het gezegde van den heer Matthijssen, als zouden we het kerkbestuur niet gehoord hebben, moet ik hier in 't midden brengen dat dit wel dege lijk is geschied in den persoon van den pastoor als voorzitter. We mogen toch aannemen dat de pastoor de vertegenwoordiger is van het kerkbestuur. We hebben met hem het plan besproken en zijn overeengekomen en naar dat plan is ook gebouwd. dhr. MATTHIJSSEN. Er is niets gebeurd en ook niets aan den pastoor gevraagd. Er is eene teekening ingezonden en die is nog achter wege gelaten. Toen in Kruisland bekend werd dat men zou gaan afbreken is er een schrijven gericht aan den Raad, onderteekend door het kerkbestuur, dat met de verbouwing geen genoegen kon worden genomen. VOORZ. Ik moet eerst opkomen tegen den blaam dien de heer Herbers op het Dag. bestuur werpt. Toen wij met den pastoor als hoofd van het kerkbestuur onderhandelden, hebben wij gezegd dat de school zou verbouwd worden. De heer Hageman heeft zich toen gewend tot den heer Verbeeten, districts-schoolopziener, die naar ik meen toch zeker zoo deskundig is als de heer Herbers. De heer Verbeeten is later met den pastoor bij B. en W. geweest en is in die vergadering het plan voorgelegd dat B. W. intusschen aan den Raad hadden laten zien en dat de volle goedkeuring kreeg van den pastoor, als hoofd van het kerkbestuur. Later is de pastoor met den districts-schoolopziener komen reclameeren over de speelplaats. Aan de hand van de teekening hebben we de zaak toen nog eens besproken en uitgelegd en nam de pastoor er genoegen mede en zeide hij#Zie nu maar gauw dat de school klaar komt.* Nadien heeft de pastoor eene teekening ge zonden doch die werd door den schoolopziener afgekeurd. Nadat den pastoor daarvan bericht was gezonden, ontving ik nog denzelfden avond een brief, waarin hij verklaarde met de verbouwing genoegen te nemen. dhr. MATTHIJSSEN. Er is nooit met den pastoor als hoofd van het kerkbestuur onder handeld. Doch de andere teekening is nooit te zien geweest. VOORZ. We hebben alle brieven voorge lezen. Dat plan dateert pas van 'n maand terug. dhr. BASELIER. We moeten klaren wijn hebben. Dat andere plan is door den districts schoolopziener afgekeurd. Is het kerkbestuur 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 77