75 2 9. DEC. 1920 sieraad voor de gemeentedit nu is de school te Kruisland niet. Ik kan dus begrijpen dat bet kerkbestuur bezwaren maakt om ze zoo over te nemen. Als het kerkbestuur de school niet overneemt, zijn de kosten voor de gemeente nog veel grooter. Ik zou daarom willen vragen te trachten in overeenstemming te komen met het kerkbestuur. dhr. MATTHIJSSEN vraagt wat het plan is van B. en W., wat dit college in deze zaak voorstelt. VOORZ. Wij stellen niets voor en laten het de vergadering uitmaken. Wij hebben gemeend dat we de financiën van de gemeente moeten beheeren zoo voordeelig en practisch mogelijk. Dat dit practisch is geschied zal niemand ont kennen. dhr. MATTHIJSSEN. Als B. en W. van het begin af met het kerkbestuur hadden ge- sproken zou het veel voordeeliger geweest zijn en minder hebben gekost dan bij de aanbe steding. Al de uitgaven steunen niet op geld middelen, u hebt enkel gezegdze moeten toch in onze handen komen. dhr. HERBERS. Naar aanleiding van de discussies moet ik mededeelen dat volgens mijn opinie de heer Matthijssen gelijk heeft. Als het Dagel. bestuur op denzelfden weg voortgaat, loopen de zaken in 't honderd. Deze zaak was overgelaten aan één deskundige, den heer Hageman. Er wordt besloten voor Kruisland een lokaal bij te bouwen en dan schiet er nog een stukje grond over voor een veldwachters woning of zoo iets, en dat is dan de goedkoopste weg. Den opzichter treft hiervoor geen blaam, die moet het op zijn goedkoopst doen, doch wel B. en W., die komen met een teekening en dan moeten we gauw besluiten, vóór 1 Januari 1921, dan krijgen we 25 pet. vergoeding. Als gemeenteraadslid en als deskundige gevoel ik me verplicht daarvoor te stemmen, doch later is gebleken dat niet in 1921 doch in 1922 moest besloten worden. Als nu overleg gepleegd was door instelling eener commissie had alles onderzocht kunnen worden, doch nu doen B. en W. alles maar af, die daarvan geen verstand hebben. Ik spreek hier in 't publiek dat wat aan de raadsleden werd voorgelegd zij daar mede overrompeld werden. Ik heb ook de verbouwing te Kruisland onderzocht en geef het kerkbestuur gelijk. Als hier eene school gebouwd moet worden van zooveel duizenden gulden, moet dan in Kruisland een kippenhok gezet worden Onderwijs moet in goede scholen gegeven worden. Het dagel. bestuur lacht als er over eene deskundige commissie 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 76