73 2 9. DEL 192C wenscht te vragen of er dan in de vacature is <■/*<.- voorzien. De heer Castenmiller heeft ook eene Y andere betrekking en toen is gezegd dat hij ontslag zou krijgen als in de vacature zou zijn oLzsz voorzien. Is dus in de vacature van den heer Af v Mol voorzien, dan ben ik er voor, anders zou L willen voorstellen den heer Mol te vragen om aan te blijven, zoolang er iemand is. YOORZ. Doet u dan een nader voorstel, dhr. HERBERS zou willen voorstellen den heer Mol eervol te ontslaan met ingang van 1 Februari, mits in de vacature is voorzien, en anders later. dhr. BOGrERS is het in zooverre met den heer Herbers eens, dat het onderwijs geen schade mag lijden. Tusschen het geval van de heeren Mol en Oastenmiller is echter verschil. De heer Castenmiller is onderwijzer in M.u.l.o. en kon niet vervangen worden. Misschien is in Kruisland wel iemand met hoofdacte en dan is er geen bezwaar het ontslag te verleenen met ingang van 1 Januari. De VOORZ. We zouden kunnen besluiten het ontslag te verleenen met ingang van 1 Maart of zooveel vroeger als in de vacature zal zijn voorzien. dhr. HERBERS vraagt of 1 April niet beter is. 't Is in 't belang van 't onderwijs en spreker gelooft dat de heer Mol wel zooveel hart daar voor heeft dat hij niet op een maand zal zien, 1 April of zooveel vroeger als in de vacature zal zijn voorzien. dhr. THEUNISSE repliceert dat er voor den heer Mol ook particuliere omstandigheden zich voordoen als hij langer blijft, moet hij kostganger worden en dat is een groot bezwaar en is spoedig ontslag dus voor hem gewenscht. Wat nu betreft een hoofd, we hebben in Kruisland een onderwijzer met hoofdacte en acte Fransch en kan het onderwijs dus door gaan. Spreker zou echter definitief willen be sluiten na afhandeling van ingekomen stuk b, betreffende het verzoek van het R. K. Kerk bestuur te Kruisland, inzake schoolbouw. dhr. v. d. KAR wil er op wijzen dat de heer Bogers terecht heeft opgemerkt dat er verschil bestaat tusschen het geval van den heer Cas tenmiller en den heer Mol. De heer Castenmiller is benoemd onder de bepaling dat hij drie maanden te voren ontslag moet aanvragen. Toen de heer Mol is aangesteld golden die be palingen nog niet. De gewoonte was toen dat als er ontslag werd gevraagd, dit ook gegeven werd. De diensttijd van den heer Mol is 1 Jan. verstreken en kan hij desnoods ontslag nemen. We zouden hem kunnen verzoeken aan te 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 74