72 Woensdag 29 December 1920 Openbare Vergadering van den Gemeenteraad Aanwezig de lieeren H. P. M. van Etten, burgemeester-voorzitterW. van de Kar en A, G. Moors, wethouders A. G. Matthijssen, A. O verduin, W. A. Bogers, J. Theunisse, J. C. Bazeiier, Chr. Herbers en A, de Wit. Afwezig de heeren dr. J. A. van Loon, I. J. Joppe, J. Verbeek en J. B. van Poortvliet. De VOORZ. opent de vergadering. Op de notulen is eene aanmerking gekomen van ^en heer J. Theunisse. In deze notulen 2 Q/ 8t.aat hij de behandeling van hoofdst. 6, art. 8 3 als zou de heer Theunisse gezegd hebben dat het uurwerk in den toren goed gaat5 doch dat de wijzers niet gaan, enz. Dit is niet zoo, er is door den heer Theunisse gesproken over de klok dat die bij het luiden niet goed ging, dus dat de klepel niet werkte. VOORZ. De notulen zullen in dezen zin worden gewijzigd en zal gezorgd worden dat de klok in orde wordt gemaakt. De notulen worden nu goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken a' Verzoek van J. Mol om eervol ontslag - - a'8 hoofd der openbare school te Kruisland. VOORZ, stelt namens B. en W. voor dit ontslag te verleenen op de meest eervolle jZOzsz wijze met ingang van 1 Februari 1931, Tevens Z neemt de Voorz. deze gelegenheid te baat om den heer Mol een bijzonder woord van dank te brengen voor de vele en goede diensten die hij gedurende 40 jaren in het belang van het onderwijs aan de kinderen van Steenbergen heeft bewezen. Ik meen hier nog een afzonder lijk woord van hulde van onze zijde aan den heer Mol te moeten brengen. Hij heeft vele jaren als hoofd te Heen daarna te Kruisland werkzaam geweest en we moeten allen getuigen dat hij niet alleen zijn beste krachten in de school, doch ook buiten de school aan de op voeding der jeugd heeft besteed. Namens B. en W. en den Raad zeggen wij den heer Mol voor al zijne goede zorgen hartelijk dank. dhr, HERBERS is het in deze volkomen met den Voorz. eens dat den heer Mol op de meest eerstvolle wijze ontslag moet worden verleend met ingang van 1 Februari, doch

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 73