3.DEL W 7 Leesbibliotheek. Het boek is er geweest doch in 1915 is het eruit verwjjderd. Ik wil wel zeg gen, als het daar aanwezig was geweest, zou ik me verantwoord geacht hebben. Doch ook de persoon heeft zelf schuld aan deze kwestie. Acht dagen voor de uitvoering heeft hij een aanvraag ingediend om verlof tot het geven dier uitvoering. Op ditzelfde briefje heb ik hem direct bericht dat ik geen vergunning kan geven alvorens inzage van het stuk te hebben gehad, later is hij nog ge waarschuwden Woens dag had ik het nog niet. dhr Rogers. Dat ben ik met u eens ik be greep wel dat er iets niet in den haak was, doch alle lui zijn nog niet zoo precies op de hoogte. Ik verwacht wel dat u een ruime opvatting zult hebben van de kunst, wat wel en wat niet mag opgevoerd worden Als er gevraagd wordt stukken op te voeren in strijd met de zeden en tegen het gezag, hebt u gelijk die te verbieden. De voorz. Als er toestemming gevraagd wordt voor stukken die m. i. er door kunnen is er geen bezwaar en mocht ik twijfelen, zal ik de raad vbd anderen inwinnen, dhr Rogers De lui moeten erop gewezen worden dat ze steeds tijdig alles ter inzage zenden. Op voorstel van den Voorzitter gaat de Raad nu in besloten zitting over. Na heropening der vergadering wordt op voorstel van B en W. besloten aan te koopen van M Rampaart te Heen een huis en erf, sectie C no 435, groot ongeveer 2 aren 25 centiaren, voor de som van f 2200 Dit besluit zal aan HH. Oed. Staten ter goed keuring worden toegezonden. De Voorzitter sluit hierna de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van den De Burgemeester, De Seoretaris,

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 72