3. DEC. te dhr Herbers. 't Is niet om u eene verplichting op te leggen doch om met de wenschen der leden rekening te houden. 36 uur is echter te weinig. Voorz. Ik heb drie dagen voor de vergadering reeds opdracht g> geven de convocaties in orde te maken. Wat betreft het openhouden dor secre tarie, in de meeste gemeenten is dit toi half een. dhr Herbers 't Is hier oene groote gemeente en 't is opvallend dat ik gevraagd heb om de secretarie langer open te houden, het nu nog korter is geworden Voorz Vroeger was de secretarie open tot 2 uur en in die overuren kwam er haast geen publiek. De buitenmensehen komen meest voor middags en 't zijn juist de menschen uit de kom die 's middags trachten te komen. Van de zijde van hot publiek hebben we nog geen klachten gehoord om de secretarie 's middags open te houden dhr van de Kar. Voor den goeden gang van zaken is het noodig dat do secretarie voor het publiek zoo kort mogelijk open blijft, daar het in den aard der zaak ligt, dat het personeel dan te veel afleiding heeft. dhr Baselier als men komt aantoekenen, moet dit dan gebeuren door een ambtenaar van den Burgerl Stand of door een anderen ambtenaar': De voorz Dit moet gebeuren door een ambte naar van den Burgerl Stand, doch deze zaak is buiten de competentie van don raad dhr Baselier maakt nog de opmerking dat hoewel pas in de verordening opgenomen, er toch verschillende ingekomen stukken niet op het convocatiebillet voorkomen. Voorz. Alle stukken die zijn ingekomen, als het convooatie-bilbt wordt gereed gemaakt, worden erop geplaatst, doch het gebeurt zooa s nu, dat er nadien nog stukkon inkomen. Als deze dan minder belangrijk zjjn, achten wij be niet noodig een speciaal convocatie-billet,achter op te zenden. dhr Bogers. Ik heb oen kleine vraag aan u a s hoofd der politie Hedenavond zal eene tooneel- uitvoering plaats hebben Het aanvanke i) op te voeren stuk is echter verboden, wat is daar van de reden Voorz. Ik kan geen vrijheid vinden om stuk ken, waarin vrije liefde en veelwijverij voor o men te doen opvoeren. Ik achc deze niet ge schikt voor de gemeente. Ik ben dit verplicht, niet alleen voor do wet, doch ook voor mijn geweten. dhr. Bogers. 't Is niet de bedoeling om hier pressie uit te oefenen op u als hoofd der ge meente ea op uwe meening Doch er is mijIS®" zogd dat dit stuk ook als boekdeel in de K. K. bibliotheek voorkomt. Als het dus geen bezwaar is dat het daar in is, is het toch ook zeker geen bezwaar dat het als tooneelstuk wordt opge voerd Voorz. Ik had hetzelfde vernomen en heb me daarop gewend tot het bestuur van de R. R. SJ1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 71