3. rite. Raad was niet bevoegd daartoe, die bevoegd heid is pas gekregen dit jaar en kan slechts voor driejaar in toepassing worden gebracht dhr van Poortvliet dankt voor deze toelichting, dhr Baselier U hebt in de vorige vergade ring gezegd dat ik onwaarheid heb gesproken... Voorz 't Debat is gesloten over deze kwestie, dhr Baselier U hebt gezegd dat ik onwaar heid heb gesproken; ik acht me zoo hoog als u... Voorz. U hebt u te houden aan de leiding, ik verklaar het debat voor gesloten. Verlangt verder nog iemand het woord dhr Baselier Den 12 April 1920 is door het bestuur van het R K Gasthuis gestort f 35,80 om daarvoor meel te ontvangen Ze hebben goen meel gehad en ook geen geld terug Hoe zit dat 't Is weer hetzelfde geval als destijds met het kalf te Kruisland. En u als voorzitter zijt daar voor verantwoordelijk Voorz. Ik zal het onderzoeken en als men mi] dat eerder gevraagd had zou dit al lang ge schied zijn dhr Baselier 't Is al lang genoeg gevraagd, doch men stuurde den betrokken persoon van den een naar den ander dhr van cle Kar moet opkomen tegen de wijze waarop de heer Baselier optreedt tegen den Voorzitter en de manier waarop hij de zaken bespreekt. Als het Gasthuis komt met een serieuse klacht, zal die klacht ook serieus be handeld worden zooals het behoort dhr Baselier Ik ga de menschen niet opzoe ken, doch ze komen het mij vertellen Voorz Die zaak is afgehandeld dhr Herbers Vorig jaar werd door mjj de wenschelijkheid besproken de secretarie langer open te houden dan tot half twee en nu is die maar open tot half 1, zeer tot ongerief voor de bewoners der buitenwijken. In Januari is door den heer van Poortvliet verzocht om de convo caties voor den Raad 5 dagen te voren te ver zenden hieraan is ook niet voldaan. Dezen zomer heb ik gevraagd om een afschrift van hot rapport-Horsten Het is mij beloofd, doch ik heb het nog niet. De vorige vergadering kregen we de convocatie 36 uur te voren en nu met zoo n gewichtige vergadering precies 3 dagen te voren Ik verzoek beleefd in het vervolg meer rekening te houden met de wenschen der leden. Voorz. De bedoeling is om de oproepingen steeds zoo gauw mogelijk bij de raadsledeD thuis te zenden, doch 't is niet altijd mogelijk om dat minstens 5 dagen te voren te doen Dat het nu zoo gewichtig was om zooveel eerder te zenden, zie ik niet in de begrooting is door allen reeds lang thuis ontvangen en ingezien en kan ik niet aannemeu dat hot nu zoo'n urgentie was. Boven dien kan de Raad daaromtront geen voorschrift geven; de gemeentewet spreekt van twee maal 24 uur. Aanvankelijk was bopaald deze vergado ring pas te houden volgende week, doch we achtten het wenschelijker hot eerder te doen Dinsdag zjjn de convocaties reeds uitgereikt voor de vergadering van heden Vrjjdag. 2U

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 70