21. AUG; 1920 5 3. Aan,rage Protestante Bouwvereeniging in zake als voor. dhr. OVERDUIN. In de vorige vergade ring heb ik gewaarschuwd dat de middenstands woningen te duur zouden zijn van huur en dat verschillende aandeelhouders zich hadden teruggetrokken. Naderhand heb ik echter ge hoord dat er toch nog verschillende liefheb bers zijn en kan ik daarom wel voorstellen om 4 middenstandswoningen toe te staan. VOORZ. Bij het overwegen van dit punt moeten we uitgaan van de volgende twee vragen le. Zijner middenstandswoningen noodigen 2e. Kan de gemeente het offer dragen. Alle bij-overwegingen, en of het al of niet noodig is eene coinmiseie in te stellen kunnen we gerust achterwege laten en meen ik dat de Raadsleden bij het uitbrengen van hun stem slechts met deze twee vragen moeten rekening houden. dhr. BASELIER. Dat u tegen eene com missie bent en er niets voor voelt, ligt op uw weg. U bent ambtenaar en opgeklommen tot burgemeesterdoch ik voel er wel voor ik ben 40 jaar in het bouwvak geweest. Als men een tijd nadien het werk zal nagaan, zal men moeten zeggen, wat is er toch gebeurd, met al dat geld dat weggeworpen is, evenzoo met de distributie, waar ik het straks over zal heb ben Wat is er toch tegen eene commissie. In elke plaats heeft men commissies en eene com missie die eerlijk werk verricht verlicht het Dag. bestuur en ontneemt haar hare verant woording. 't Schijnt echter dat het Dagel. bestuur het heft als alleenheerscher wil houden en niet wil samenwerken, 't Laat mij koud of u geen gevoel voor eene commissie hebt, doch ik wel en ik zal steeds tegenstemmen als men niet komt met het voorstel om eene commissie in te stellen. VOORZ. Verlangt u stemming over punt 2? dhr. BASELIER antwoordt bevestigend. In stemming gebracht wordt de aanvrage van de R. K. Bouwvereeniging om eene bij drage ad f 17030 voor het bonwen van vier raiddenstandswoningen aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. Vóór stemden de heeren Overduin, Ver beek, Matthijssen, van Poortvliet, Joppe, A. de Wit, van de Kar, Theunisse en Bogers. Tegen de heeren Herbers, Baselier en Moors VOORZ. Thans is aan de orde eenzelfde verzoek van de Protestante Bouwvereeniging, luidende als volgt 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 6