I 3. DEi. 1920 68 tan {.ie.-*-** -y^- r* ':j de gemeentekas werd ik daarin niet gesteund. De vergissing is dus niet ivan mij, dooh aan den Voorzitter. Voorz. U hebt hier al zoo dikwijls over ge- J sproken, dat ik er niet meer op inga. c Dan sielt de Voorz voor het aankoopen van een perceel grond op den Dam van het R. K. Kerkbestuur. Het R K. Kerkbestuur is bereid grond (met uitzondering van boomen en plant soen) ter groote van ruim 1100 M1 gelegen ten Westen en N -Westen der R K. Kerk, Sectie W No. 61 en gedeelte Sectie W 1919 en gedeelte Sectie W 1918, gearceerd aangegeven op de teekpning „Situatie van het terrein van de nieu we school," te schenken aan de gemeente Steen bergen, (die de onkosten en lasten der schenking betaalt) voor scholenbouw onder voorwaarden le dat de gemeente van het door de familie Van Loon aangeboden terrein, Sectie W Nos. 786 en 787, 1290, 1291, 1620, 1621, totaal groot 24 aren 60 centiaren, zooveel koopt als ze noodig heeft voor schoolgebouwen, speelplaats en toegangen (op dezelfde teekening aange geven) niet de opstanden van het geheele per ceel, voor de som die vau f 10,000,— overblijft, ua aftrek van den overblij venden grond geschat op f 4. per vierk. meter of plus minus 313 M- is f 1252,—. 2e dat de gemeente in den loop van 1921de school op genoemd terrein bouwt, zooals die werd ontworpen in de vergadering van B en W, met den Voorzitter en een lid van het Kerkbe stuur en den heer districts schoolopziener. 3e dat ingeval genoemde school eene bijzon dere school wordt, de schoolgebouwen met erven en de daarbij behoorende terreinen zoo spoedig mogelijk in eigendom worden overgedragen aan het R. K. Kerkbestuur of schoolbestuur. 4e. dat de gemeente zoo spoedig mogelijk gemelde schenking bij akte aanvaardt onder vermelde voorwaarden De voorzitter licht toe dat op dat terrein zullen worden gebouwd eene school voor Lager Onder wijs en eene 2e school voor meer uitgebreid lager onderwijs (M ULO) Vraagt een der heeren hierover stemming, vraagt de Voorzitter. Niemand verlangt hierover stemming zoodat het geheele voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen. Het zal ter nadere goedkeuring aan HH. Ged. Staten worden toegezonden dhr van Poortvliet. U hebt den heer Baselier niet meer geantwoord op zijn gezegde betreden de de navorderingen. Als het zoo is, moet ik zeggen dat het jammer is dat de Raad er niet naar geluisterd heeft. Nu is het te laat en kan over die vroegere jaren niet meer nagevorderd worden. Voorz U hebt dit misschien niet begrepen De heer üogers heeft in een vorige vergadering uiteengezet waarom het niet is geschied, de 19

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 69