3. DEC. I9'?r G Voorz Wilt u er een voorstel van maken dhr van Poortvliet. Ja, ik acht het een zaak van algemeen nut, waarvan de ambenaren ui eventueele gevallen kunnen profiteered dhr Boqers wil in overweging geven die cir culaire ter onderzoek te stellen in handen der salariscommissie dhr van Poortvliet, steunt dit Met algemeene stemmen wordt besloten het verzoek te stellen in handen dersalanscommissie Voorz Gisteren is door B en W aanbesteed het bouwen van een kiosk. Oe laagste inschrij ver is Jac. Roelands voor de som van f 2535 is nu de Raad van oordeel dat de kiosk moet komen of willen we nog wachten tot wellicht een goedkoopere tijd komt, We hebben de gunning aangehouden om den Raad in deze te hooren dhr Overduin. Destijd is door den Raad in beginsel besloten tot het bouwen van een kiosk. Als we nu nog zouden uitstellen zou alleen als motief kunnen gelden do eventueel dalende prijzen. Als nu deskundigen oordeemo dat we door wachten voordeeliger zouden kunnen bou wen, ben ik daar voor anders niet. dhr Baselier. Misschien heeft het wachten zijne goede zijde We krijgeu hier eene vrije markt en als er dio is zouden we met het oog daarop misschien eene betere plaats kunnen aanwijzen. Ik ben niet pertinent tegen bouwen doch zou alleen daarvoor een jaar willen uit- stellen dhr Sogers is er voor om thans niet meer uit te stellen. Het bouwen van eene kiosk is nu eenmaal besloten en van uitstel kon wel weer eens afstel komen In den loop van het jaar is weer gebleken dat eene kiosk onmisbaar is. Wat de vrije markt betreft, ik geloof met dat de plaats voor eene kiosk daarop invloed zal hebben dhr Herbers In 1913 is de kiosk al ter sprake gebracht. De gemeente heeft toen niets bijge dragen voor de onafhankelijkheids feesten en werd toen door den Raad eene kiosk beloofd. Als hier op tijd aan was voldaan, zouden we thans niet voor zulke groote uitgaven Btaan. Doch waar nu ook andere groote uitgaven zijn toegestaan als trottoirs, enz en er al zeven jaar over die kiosk getobt is, acht ik het meer dan tijd dat die er komt. Met algemeene stemmen wordt nu aangeno men het bouwen enz. van de kiosk te gunnen aan den laagsten inBC >rijver Jac. Roelands voor de som van f 2535, dhr Baselier. In de vorige vergadering werd mij door den Voorzitter gezegd dat ik me ver gist had omtrent de navordering, als zoude il£ daarover pas op 't laatst van 1918 gesproken hebben. Dit is niet waar, ik heb da"°v®r Be sproken in de vergaderingen van 11 Mei2 Mei en in de vergadering vau 30 Augustus IJl8 heb ik gesproken over eene Commissie tot on derzoek van de navorderingen. Ten nadeele van 18

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 68