L u/. 3.ÜEU 19? 66 lf' tor' jLrt^v^th/. /V/: t' - s^ywt r-«"— huringen en verkoopingen, die tot 1 Juli 1922 zullen noodig zjjn 8. Aanwijzing raadslid plaatsvervangend bur gemeester (Art. 77 der Gemeentewet.) De voorzitter. Volgens art. 77 der gemeente wet moet door den Raad worden voorzien in het vervangen van den burgemeester, ingeval deze en ook de beide wethouders zouden verhinderd zijn Vroeger was dit het oudste lid in jaren en stelien B. en W voor daarvoor wederom aan te stellen het oudste lid in jaren. Mefc algemeene saemmen wordt dit voorstel aangenomen. Voorz. Nog is ingekomen een verzoek van den heer Castenmiller om zijn ontslag te ver vroegen tot 15 Januari of zooveel als door den Raad mogelijk geacht wordt. Op het oogeublik is er voor de vacature hier nog geen eukele sollicitant. B. en W. zouden dus aanraden het ontslag niet eerder te verleeuon dan 1 Februari; we moeten ook aan onze school denken. Wordt met algemeene stemmen goedgevonden et UJUi. Voorz Nog stellen wjj u voor vast te stellen j/V^ het 2e en 3e suppletoir kohier der belasting op de honden hot 2e tot een bedrag van f 4,50 en het 3e tot een bedrag van f' 20. Met algemeene stemmen worden dezo kohie ren goedgeke rd en vastgesteld en zullen ter nadere goedkeuring aan HH. Gedeputeerde Staten worden gezonden. Voorz. Van de vereeniging A. B S. ligt nog tor behandeling het verzoek, aangaande de muziekschool. Ik stel voor dit te renvoyeeren naar B. W. We zouden graag met het bestuur daaromtrent nog eens confereeren omdat we moeilijk thans een voorstel kunnen doen Wordt met algemeene stemmen goedgevonden Voorz Tot stijving der gemeente inkomsten hebben we gemeend te moeten voorstellen eeno verhooging van de opcenten op de dididend en tantième-belasting. We mogen 30 pet doch kunnen dit brengen tot 48 pot B en W hebben eene verordening dienaangaande ont worpen, doch alvorens te beslissen willen wij die bij de raadsleden doen circuleeren. Dit voorstel van B en W wordt met alge meene stemmen aangenomen. Voorz. Verder is er nog ingekomen eene circulaire van den Nederl. Bond van Gemeente ambtenaren, waarin ze voor hare stichting „Rusten Vacantie-oorden" eene bijdrage ver zoekt voor eens of jaarlijks. De voorz. leest dezo circulaire en stelt namens B on W voor deze voor kennisgeving aan te nemen dhr van Poortvliet. Zou het geen punt van overweging zijn om 'n kleine subsidie te geven

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 67