65 3. DEC. 192r - -- Hoofdstuk 16, art 14. kosten der distributie f4000.-. dhr Om-duin wil hierop geen aanmerkingen maken, doch vraagt alleen waarvoor dit is. Is dit alleen voor Bra tdstoffjn Voorz Dit is voor Regeeringsmeel, het eenige artikel dat nog onder de distributie behoort. Brandstoffen st.aan daar geheel buiten. Ook dit hoofdstuk wordt met algemeene stem men goodgekeurd en aangenomen. Voorz Verlangt een der hoeren nog stem ming over de begrooting in zijn geheel Daar niemand stemming verlangt, wordt de begrooting 1921 met algemeene stemmen goed gekeurd en vastgesteld in ontvangBten en uit gaven op f313903 79 en zal aan Heeren Ge deputeerde Staten ter goedkeuring worden Punt 4. Benoeming onderwijzer herhalings- onderwij* school Welberg Aanbevolen wordt mej Mennes 7^ De voorzitter deelt mede dat ook nog gebleken N is dat da heer van Dongen aan de school in de kom herhaliugsonderwija geeft en dat op den Welberg verschillende meisjes aan dat onderwijs deelnemen, waarom B en W voorstellen te beuoemen voor de kom alsnog den heer Jvan Dongen au voor de school Welberg mej. Mennes Met algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen en zal aan do betrokkenen worden kennis gegeven Punt 5 Benoeming lid Burgerlijk Armbestuur, periodieke aftreding J. M. Koenraadt De heer Koenraadt «ordt met 11 of algemeene stemmen herkozen. Den benoemde alsmede het BurgorlpK Armbestuur zal hiervan kennis worden gegeven Punt 6 Benoeming gaarders lig- enhavengelden poriodiede aftreding Chr A Dekkers en A. K de Klerk. De voorzitter wijst erop dat de gaarders van haven- en liggelden telkens voor den tijd van een jaar worden benoemd Aangezien de be noeming telkens geschiedt tot 31 December van ieder jaar, moot in do aanstaande vacatures worden voorzien. B en W. stellen daarom voor de vorige functionarissen te herbenoemen, welK voorstel algemeen wordt g e igevonden en wordt na stemming de inning der havengelden e Stoeubergen, voor 1921 opgodragen aan tbr. A. Dekkers alhier tegen eene belooniug van o pot. on te Heen aan A K. de Klerk aldaar, tegen eene belooning van 6,5 pet. der te ontvangen gelden, terwijl de invordering van liggelden voor het jiar 1921 e Steenbergen en te Heen aan dezelfde personen wordt opgedragen tegen eene bolooning van 20 pet. der ontvangsten r7. Machtiging van B en W. tot het houden jU/1*4 /LdL$4oxet- va\verhuringen en verkoopingen "^921 n vernurirwen er* vei tovypwyv" Op hun verzoek worden B. eu W gomachtig tot het houden der openbare verpachtingen, ver 16

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 66