I 3.Ut. f daar f275 voor te voteeren. In de memorie van toelichting staat niet voor welk feest het is en ik meen dat f75,- genoeg is. Yoorz. De bedoeling is in Steenbergen eene groote tentoonstelling te doen houden vanwege den West-Noordbrabautsohen Bond van Geiten fokvereenigingen, omdat het een bijzon der jubilé-jaar is. De subsidie wordt niet gege ven aan de vereeniging doch voor de tentoon stelling, die wijd en zijd bekend is, zeiis uit Amerika komen koopers omdat hier zulke prach tige exemplaren komen. Er is een strijd met deze vereeniging en nog andere wie de beste markt zal hebben en me dunkt dat het voor de gemeente wel een offer waard mag zijn om de tentoonstelling hier te houden. dhr Theunisse. Hoe hoog ik de geit voor den werkman ook acht, zie ik het nut voor Steen bergen er toch niet in om eene subsidie van f275 toe te staan. Is de gemeente Steenber gen wel de eigenlijke belanghebbende. Ik heb respectvoorde verbetering van het geitenras, doch een belangrijk deel der gemeente neemt geen deel aan die vereeniging. De reden hiervan kan ik hier niet zeggen. Doch ik herhaal het, ik zie niet in dat we f275 subsidie kunnen t08St&&D dhr Óver duin. Ik heb dit geval onpartijdig onderzocht en ben tot de overtuiging gekomen dat de Markt eene groote vermaardheid bezit er komen bij het bestuur zelfs brieven ^Ame rika omtrent aankoop van geiten, enz. En ik heb ook een Amerikaansch tijdschrift gezien op het gebied der Geitenfokkerij, waarin op het titelblad ee e afbeelding voorkwam van Steen- bergsche geiten Ik wilde hier de aandacht op vestigen omdat ik het van een plaatselijk belang acht die markt op te houden, temeer nu men vanuit Limburg zware concurrentie heeft lk ben het in dezen niet eens met den heer Theunisse. We moeten niet karig zijn. We moeten de geit niet alleen rekenen om de melk, maar ook omdat het een handelsartikel is geworden. Als we geen flinke subsidie geven ben ik bang dat de geitenmarkt hier achteruit zal gaan en de ge- meent schade zal lij don dhr. Herbers. Ik ben het eens met den heer Overduin. De groote vereenigingen als Boeren bond, enz worden zoo gesteund en d >arom moeten we zulke vereenigingen als geitentok- vereenigingen ook helpen, anders zijn die go e maal zonder steun. dhr Baselier sluit zich hierbij aan Voorz. Steunt iemand het voorstel van den heer Theunisse Het wordt niet gesteund, zoodat de subsidie van f 275,gehandhaafd blijft. Het heele Hoofdstuk 10 wordt nu met alge- meene stemmen goedgekeurd en aanganorno i. Zonder discussie passeerden de Hoofdstuken 11, 12, 13, 14 en 15 den hamer Deze werden alle goedgekeurd en aangenomen metalgemeene stemmen. 15

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 65