63 kosten van verstrekking van gemeentewege van voeding en kleeding aan schoolgaande kinderen f50. Wat behelst dit. Voorz. Dat is hier nog niet voorgekomen doch er wordt altijd een post voor genoteerd. Hoofdstak 8 wordt nu met algemeene stem men goedgekeurd. Hoofdstuk 9, kosten van het armwezen dhr Overduin Art. 3 betreft een post van f 6000 voor kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen. Hebben wij die zooveol dat die post zoo'n boog bedrag vordert Voorz Dat wordt per patiënt berekend we hebben er 14 a f 350. dhr Overduin dankt voor de inlichting, dhr Berbers Art. 6 van dit hoofdstuk is een post van f 500 als subsidie aun het Burgerlijk Armbestuur. Dit werk geschiedt echter om 9 uur en de secretaris daarvan moet toch om 9 uur als gemeentesecretaris dienst doen Voorz. We hebben niet te zeggen wanneer hot Burgerlijk Armbestuur dat wil doen. dhr Berbers Daar gaat het niet over doch de gemeentesecretaris moet om 9 uur op de secre tarie zijn, daar kan niemand gemist worden. dhr cara de Kar We hebben aan het Burger lijk Armbestuur gevraagd om half negen te beginnen ze zullen trachten daaraan te vol doen, doch in den winter is het nog al bezwaar lijk We hebben echter de toezegging dat ze met ons verlangen rekening zullen houden. dh r van Poortvliet. Voor de verpleging van oude en gebrekkige arme lieien (Q-aBthuis) is uitgetrokken f 4500. 't Is niet mijn bedoeling om hier hatelpke opmerkingen over te maken. 4toch onlangs is een protestant in het R. K. Gasthuis geweigerd. De opgegeven reden was ook gemotiveerd omdat het bezwaarlijk is voor oen protestant om daar ondergebracht te worden wijl deze met den regel niet kan meedoen en kan ik dit wol beamen. Doch daar het gemeentegeld is zou ik toch willen vastleggen dat er voor verpleging van protestanten ook vergoed werd. Ik wil hierbij direct zeggen dat in het bedoelde geval ook gedeeltelijk vergoed is om hem elders te verplegen. Voorz. I 'e subsidie regelt zich naar het aan tal patiënten en het lijdt geen twijfel of ook voor protestanten wordt vergoeding toegestaan. Hoofdstuk 9 wordt nu in zijn geheel goedge keurd en aangenomen Hoofdstuk 10 Kosten voor Landbouw, Han del en Nijverheid. dhr Theunisse merkt op dat in artikel 13 een post is uitgetrokken van f275 voor subsidie aan de tentoonstelling door den Bond van Geiten- fokvereeniging.n in West-Noord-Brabant. Ue memorie van toelichting zegt dat het voor een feest is. Aangezien er in een groot gedeelte van de gemeente ook Geitenfok-vereonigingen zijn, die niet bij dii\n bond zijn aangesloten, acht ik het belang voor de gemeente niet zoo hoog om 14

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 64