3. DEC. 1920 6 aan de Kade bij Voorz We zijn nu bezig met Hoofdstuk 6 Hebt u nog aanmerkiugea daarop. dhr v. d. Kar De heer Baselier heeft het voorstel gedaan f25000,— op de opeubaro wer ken te willen schrappen, wilt u dit motiveeren dhr Baselier. Ik heb thuis een uitgewerkt plan. doch ik heb die aanteekeningen vergeten. Als men iu deze tegeuover mij niet bescheiden is, stem ik tegen de heele begrooting. Voorz. De heer Herbers wil in hoofdstuk 6, art 3, den post voor den Stoofdijk vorlagen van f 6000 op f 3000; voor de Kleine Kerkstraat van f 2500 op f 1000 en den post van f 7900 voor de trottoirs schrappen. Steunt een der heeren dit voorstel Het voorstel van den heer Herbers wordt in omvraag gebracht en verworpeu met 10 tegen 2 stemmen. Vóór de heeren Baselier en Herbers. Niemand het woord meer verlangende over hoofdstuk 6 wordt ook dit goedgekeurd Hoofdst. 7 gaf geen aanleiding tot bespreking. Hoofdst. 8 afdeeling 3, uitgaven voor onder wijs of tot bevordering van kunst en wetenschap. dhr de Wit merkt op dat voor subsidie aan de drie muziekgezelschappen is uitgetrokken f 300 Spreker is daar niet tegen, doch meent dat als eisch is gesteld dat de muziekgezelschappen in den zomer openbare muziekuitvoeringen geven. Als hieraan is voldaan is er niets tegen, doch als het eene gezelschap wel aan de voorwaarden voldoet en h t andere niet, dan zouden de ge zelschappen die er wel aan voldoen wat meer moeten hebben tegenover de andere dhr van de Kar Of dat. als voorwaarde gestold is, weet ik niet, wel weet ik dat zo voor de subsidie op de nationale feestdagen moeten meewerken dhr Theunisse Het vorig jaar is besloten dat bij nationale feesten de vereenigingen moeten meewerken, ik heb dit zelf opgemerkt, omdat ze anders zich te veel opbergen, dit wat de vereeui- giug te Kruisland betreft en zou ik dit willen hanohaven Om iedere maund eene uitvoering te geven is misschien wat veel, 't kan slecht weer zijn, doch om de 2 maanden zou wel gaan. dhr Bogers Ik meen dat er destijds gezegd is om de maand eene uitvoering te geven door de straten bij gunstig weer. Later ontving ik als bestuurslid van een der vereenigingen een schrijven namens den raad om daaraan te vol doen „Amicitia" heeft daaraan voldaan. Of de andere vereeniging ook zoo'n schrijven ontvan gen heeft, weet ik niet Voorz De andere vereeniging heeft ook zoo'n schrijven ontvangen. Wij zullen de voorwaarde handhaven en als een vereeniging er niet aan voldoet de subsidie inhouden. dhr Theunisse Vorig jaar stond die post op f 225 en nu op f 300. Waarom is dat gedaan Voorz. Om de meerdere kosten die ook de muziekvereenigingen hebben dhr Herbers. Hoofdstuk 8, afd. 3, art. 3, 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 63