Tf 3. DEC. 192H59 1 stem, die van hem «elf. Het voorstel van B. en W. is dus aange nomen. VOORZ. Aangaande het gesprokene door den heer Herbers over art. 10. Kosten van het archief, geraamd op f 1300.Kan ik mededeelen dat B. W. niet hebben stilge zeten. We hebben getracht met een anderen archivaris tot overeenstemming te komen en dat zal ons waarschijnlijk gelukken. In be sloten vergadering zullen we straks hierover praten. dhr. HERBERS. Ik ben blij dat er resul taten zijn. Het geheele hoofdstuk 2 wordt nu bij acclamatie goedgekeurd. Hoofdstuk 3 wordt zonder discussie goed gekeurd. Hoofdstuk 4. Politie. dhr. HERBERS. Vorig jaar hoorde ik dat de kosten voor de salarissen der politie f 16000 bedroegen en nu zie ik dat op de begrooting die post aanmerkelijk lager is. VOORZ. Vorig j iar kwam ter sprake het drieploegeu-stelsel en dan zouden de kosten zo hoog geweest zijn. dhr. HERBERS. Als men de meuscheu hoort is het net of de politie zoo veel verdient. Het geheele hoofdstuk 4 wordt nu goedge keurd. Hoofdstuk 5, art. 10. Kosten voor de huurcommissie f 700. VOORZ. licht de hieromtrent gestelde vragen toe, waarna ook dit hoofdstuk wordt aangenomen. Hoofdstuk 6, kosten van openbare werken, dhr. BASELIER. Thuis heb ik dit, heele hoofdstuk uitgewerkt, de totale uitgaven hier van zijn f 48173.75. Ik vind dit bedrag erg hoog. dhr. HERBERS. Het tractement van den gemeente opzichter wordt natuurlijk door de commissie onderzocht. Doch straten en plei nen voor den Stoofdijk wordt f 6000.uit getrokken, dit kou m. i. wel op f3000.ge raamd worden de bestrating voor de kleine Kerkstraat wordt geraamd op f 2500.dit vind ik te veel en zou ik willen brengen op flOOO.—voor aanleg van trottoirs staat f 7910,Hiermede zou ik willen doen stop pen en den post schrappen. dhr. BASELIER. Ik geloof dat men dan wel op mijn bedrag zal komen en de post met f 25000.— verminderd kan worden. dhr. v. POORTVLIET wil den heer Base lier opmerken dat als hij een be Irag van f 25000.— noemt om te verminderen doch 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 60