1920 4 1 M. -Cc*. helft. Wat nu aangaat het bouwen en het verleenen vau voorschot, ik ben het er mee eens, doch ik zal er nooit mijn stem aan geven, zoo laug er geen commissie van toezicht is. dhr. VAN DE KAR. De heer Herbers con cludeert dat het terugbrengen van het aantal te bouwen woningen van 8 op 4 het gevolg zou zijn dat het bestuur der R. K. bouw- vereeniging heeft misgezien. Dat reduceeren van 8 op 4 woningen is niet het gevolg dat het bestuur van oordeel is, dat er geen behoefte bestaat aan middenstandswoningen, doch is het gevolg van een circulaire van den Minister Zooals ik vroeger al eens heb meegedeeld was het plan een verbeterd type arbeiderswoningen te bouwen, waarin beter gesalarieerde ambte naren konden wonen en omdat het bouwen daarvan beter was dan middenstandswoningen. Toen wij dat plan en de teekeningen reeds klaar hadden stuitte het echter af op den Inspecteur die niet toestond dat hooger ge bouwd werd dan voor f 5000, en die ons noopte middenstandswoningen te buuwen. Nu is de circulaire van den minister gekomon waarin wordt toegestaan om een verbeterd type ar beiderswoningen te bouwen en hebben we ons direct in verbinding gesteld met den inspecteur, Dat is de reden waarom we het aantal mid denstandswoningen hebben teruggebracht van 8 op 4. dhr. BOGERS. In de vorige vergadering vroeg ik welke de som was die werd gevraagd. Deze was f 15415. Ik heb daarvan eene be rekening gemaakt; nu worden die cijfers echter anders door de aangebrachte wijziging. Als de gemeente f 15415 geeft, was ze van alles af en als nu arbeiderswoningen van verbeterd type worden gebouwd dan zou de gemeente jaarlijks een vierde in de exploitatiekosten moeten bij dragen, is 11271 jaarlijks. Volgens mij is het dus beter de subsidie in eens te geven dan voor de arbeiderswoningen; beter f 15415 dan zooveel jaren als er aunuïeteiten zijn, f1271. De behoefte aan middenstandswoningen is groothet bezwaar is wel geopperd dat ze duur zijn, doch ik meen dat dit een grootere strop voor de bouwvereeniging dan voor de gemeente zou zijn. dhr. HERBERS. Naar aanleiding van het gesprokene door den heer v. d. Kar, is er af gaande op het schrijven van den Minister, niets tegen, dcch de raadsleden wisten niets van die circulaire; we wisten er niets van en die mededeeling komt nu zoo onverwacht. dhr. JOPPE. Ik ben voor subsidie, doch ik zou in overweging geven de woningen van het verbeterd arbeiderstype niet te dicht bij de gewone arbeiderswoningen te bouwen. 4

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 5