3. DEC. 4920 5 g flrr op de begrooting. Dat vind ik hoog, ik had niet gedacht dat het zooveel zou kosten. Thuis zit ik ook zoo mooi uiet, maar 't gaat hier om de waardigheid van den raad. In andere plaatsen is het heel anders en ooglijker dan hier. Er moet bezuinigd worden, doch de vertegen woordigers van het volk moeten toch in eene behoorlijke raadszaal zitten, ik ben wel voor vermindering maar niet om den post in eens op f 1000 te brengen, ik geloot niet dat dat voldoende is. dhr. BASELIER wil weer het woord vragen doch de VOORZ. zegt dat het voor de derde maal is. Er is nog veel te verhandelen en kan hij den heer Baselier het woord niet geven. De VOORZ. zegt verder de post vau f 8000 is geraamd voor nieuwe stoelen, tafel, kleed, verven enz. Als het gebeurt zal alles zoo voor- deelig mogelijk gebeuren en mocht het niet noodig zijn, zal ook het heele bedrag niet wor den gebruikt. dhr. v. d. KAR. We zullen met een uitge werkt plan komen welke veranderingen zullen gebeuren en daar eeue begrooting van geven. Die post van f8000 is geraamd. Ik voeler veel voor om den raad hierin te laten mee spreken en dan kunnen we zien of er 4, 5 of 6000 of meer gulden noodig zal zijn. De VOORZ. gaat hierin mee en zegt dat het voorstel van den heer van de Kar alleszins overweging verdient, kan de heer Herbers zich hiermede ook vereenigeu? dhr. HERBERS. Ik ga in dez-n mede met den heer van de Kar, mits we opgaven krijgeu wat er zal gebeuren en we het recht hebben om te schrappen. dhr BASELIER. Ikblijf staan op mijnpunt... VOORZ. Pardon, u bent uitgesproken, verlangt u stemming dhr. Baselier verlangt stemming, dhr. OVER DUIN. Ik blijf ook op mijn punt staan in zooverre dat ik wel eene aanmerke lijke bezuiniging zou wenschen doch niet op het cijfer van f 1000 wil blijven staan. Boven dien zou ik er ook bij willen hebben dat er voor de pers behoorlijke plaatsen komen, ge lijk dit is voorgesteld. VOORZ. We zullen het voorstel van den heer Baselier in stemming brengen die den post van f 8000 wil brengen op f 1000. Die voor stemt is voor het voorstel van dhr. Baseher, die tegen stemt is voor het voorstel van B. en W., aangevuld zooals de heer van de Kar aan gaf, dat de raad i ver de veranderingen zal hebben mee te spreken. Het voorstel van den heer Baselier wordt in omvraag gebracht en verworpen met 10 tegen 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 59