3. l'i- 1920 f3 daarom voor hierin afdoende te voorzien en eene tegelbezetting aan te brengen dan is die met afwasschen schoon ik meen dat hiervoor alles te zeggen is. Br zullen niet meer kosten gemaakt worden dan noodig is. Het voorstel wordt aangenomen. VOORZ. Artikel 12 van hetzelfde hoofdst. en zelfde afdeeling is een post van f 8000 voor onderhoud en aankoop van meubelen voor de ruadszaal. In den loop van het jaar kregen we de toezegging van de vergadering dat we de raadszaal zouden vernieuwen, een nieuwe tafel zouden plaatsen, eeu nieuw kleed erop, nieuwe stoelen daar de oude niet ineer van dezen tijd zijn; allen hebben er mede ingestemd, niemand ageerde. B. en W. hebben toen gezegd dat ze met een voorstel zouden komen om nieuwe meubels voor de raadszaal aan te schallen, daar mag toch wel een zeker cachet aan gegeven worden. Iu verschillende gemeenten is de raadszaal prachtig, hier niet. Ik meen dat de raad toch wel een college is, dat vergaderen .nag in eene zaal ingericht naar de eischen des ^dhr. BASELIER zou toch een dergelijke post willen schrappenwe moeten de belangen der gemeente behartigen en zuinigheid be trachten. Als de tafel van een nieuw kleed wordt voorzien, is al wel, onze voorgangers hebben altijd eraan gezeten. Waarom de oude stoelen weg doen, ik zit er nog zeer gemakke lijk in en met een beetje oppoetsen is er veel goed te maken. We moeten bezuinigen, waar moet het toch naar toe, we gaan den verkeer den weg in. Ik stel daarom voor den post van f 8001) met t 7000 te vermindereu en te brengen op f 1000. dhr. HERBERS. M. de voorz., u hebt de terecht opgemerkt dat destijds nieman ageerde. Maar nu ik de cijfers der begrooting onder de oogen kreeg, kou ik niet eten. Ue post van f 8000 joeg ine een ziekte op m n lijf. Als we de raadszaal laten witten, eeu nieuw tafelkleed leggen, de stoelen wat laten over trekken is voldoende en kunnen we volstaan met f 1000. We moeten voorzichtig zijn en ik beu het eens met den heer Baselier dien post van f 8000 te brengen op f 1000. dhr. v. POORTVLIET. Om nu den post van f 8000 op f 1000 te brengen, daar ben ik niet voor. Alles moet behoorlijk opgeknapt worden, stoelen en tafels, de vloer enz., en dat f 1000 dan voldoende zal zijn, vind ik wel wat overdreven. dhr. THEUN1SSE. Ik meen dat destijds het verzoek van mij is uitgegaan om de raads zaal op te knappen. Nu staat daarvoor f 8000 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 58