3. DEC 1920 5 6 Wethouders. i)e werkzaamheden van de wethouders zijn de laatste jaren wel verdrievoudigd en wordt daarom voorgesteld het salaris te brengen op t 500 voor elk. Uit voorstel wordt goedge vonden en zal aan Ged. Staten ter goedkeuring worden voorgelegd. dhr HERBERS zegt dat er een post is uit getrokken van f 1100.voor verhoogingen van salarissen. Die postkan nu toch vervallen de VOORZ. merkt op dat er een post is voor evenlueele verhoogingen ik meen dat die juist is, Mijn vermoeden is dat, volgens het voorstel Overduiu, de salarissen zullen ver hoogd worden en nu moet er toch een post voor zijn om zoo mogelijk te kunnen verhoo- gen. Ue gemeente-ambtenaren staan achter bij de rijksambtenaren en vermeeuen wij dat ze er toch zeker gelijk mede moeten staan ze doen hetzelfde werk en moeten ook denzelfden tijd voor hunne functie opofferen ik ineen dat eeue verhooging vau f 110U.voor 5 a 6 am >- tenareu niet te veel is en verwacht als de com missie met hare taak klaar is, het zal blijken dat we er te weinig aan zullen hebben. dhr HERBERS zou de post niet op de be grooting zetten, dat is het werk bij de com missie uit de handen nemen. VOORZ. Pardon, de commissie kan doen wat ze wil, maar ze moet toch ten minste de beschikking over een zeker bedrag hebbeu. dnr. HERBERS. Alles gaat omlaag, en als we nu maar gaan verhoogen, kunnen we niet meer terug ik ben er schuw van geworden. VOORZ. We willen niet vooruitloopen op de werkzaamheden der commissie en omdat we verwachten dat er voorstellen zullen komen tot verheuging hebben we een post op de be- «rooting gebracht oiu die uitgaven te bestnj en. dhr BASELIER. Doch de bedoeling van B. en W. is toch om nu niet meer te betalen dan de cijfers nu staan J VOORZ. Zeker. dhr. BASELIER. Dan is de zaak opgelost. VOORZ. Voor art. 10, hoofdst. 2, art. 1 „Kosten van het onderhoud van de raadszaal'' hebben B. W. f 3500 uitgetrokken.Niemand zal toch ontkennen dat 't overbodige luxe is om de vestibule en de raadszaal te verven. «edu rende 5 jaar staan die reeds in de grondvert. Dan moet er een nieuwe vloer in de raadszaal of althans er zijn vele stukken die vernieuwing verdienen. Ook eene tegelbezetting iu de vestibule is noodig. Gedurende de distributie kwam er veel volk en ziju de muren er onoog lijk uit gaan zien, zoodat ze met afwasschen niet schoon zijn te krijgen. B. en W. stellen 7

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 57