3. DEC. 19205 5 dhr. HERBERS heeft die niet. VOORZ. Heeft een der heeren aantnerkin- /f gen omtrent de ontvangsten v Niemand aanmerkiugen hebbende worden L de ontvangsten der begrootiug vastgesteld op f 313903.39. Uitgaven. VOORZ. Heeft een der heeren aanmerkin gen omtrent de uitgaven dhr. HERBERS. Wat betreft de salaris regeling, deze zal aan de commissie overgelaten moeten worden. Verder hoofdstuk 2, afd. 1 art. 10, kosten van het onderhouden en schoonhouden van het gebouw of vertrek, bestemd voor de vergade ring van den raad, dit is begroot op f 3500. Ik stel voor dit te brengen op f 2000. Dan art. 12, onderhoud en aankoop van meubelen voor dit gebouw of vertrek begroot op f 8000. Mijuh. de voorz., als ik alles goed na ga en ik bekijk de raadszaal eens, dan is het wel uoodig dat er iets aan gebeurt, de beelden wat opgeknapt, de stoelen bekleeden, een nieuw tafelkleed enz., dat kan alles geben- ren, doch dan zou ik de post van f 8000. voor het doel uitgetrokken, willen brengen op f 1000.We moeten zachtjes aan doen, ik ben bang geworden van de uitgaven. Ban om trent het archief. Vroeger is er een voorstel geweest of de leden het goedvonden iemand daarvoor te benoemen a f 3000.Drie jaar zou het duren om het in orde te maken. Het punt zou worden aangehouden we hebben ei niets meer van gehoord en nu zie ik op de be grooting f 1300.er voor uitgetrokken. Zou de voorzitter me hieromtrent nader kunnen toelichten dhr. BASELIER. Ik heb dezelfde aanmer kingen als de heer Herbers. Dan wilde ik vragen omteent Hoofdstuk 6. VOORZ. We moeten nu eerst hoofdstuk II af handelen. dhr. BASELIER. Van den post van f 8000 moet in. i. f 7000.— af, We moeten bezuini gen. De stoelen zijn nog goed, en als we nu een nieuw laken op de tafel leggen en het lokaal laten witten, zal dat niet meer kosten dan f 1000.en kunnen we f 7000.be sparen. dhr. OVERDUIN wil mededeelen dat hij op dezelfde posten aanmerking heeft als de heeren Baselier en Herbers spreker durft geen oor deel vellen over de cijfers, doch is het volko men met heu eens betreffende bezuiniging. VOORZ. meent te moeten toelichten hoofd stuk 2, afd. 1, art. 2 jaarwedden van de 6

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 56