4 i 3.1 *92f Vaststelling der gemeente-begrooting, dienst 1921. kan aannemen. De heeren Herbers en de Wit stemmen thans niet mee. Uitslag Herbers 6, de Wit 2, ongeldig L. Gekozen de heer Herbers die mede ver klaart zijn fnnctie te willen aannemen. Stem mi ug voor het 5e lid. Hierbij kregen de heeren Moors 3, Theunisse 3 en Bazelier 4 stemmen, 1 blanco. dhr. MOORS acht het gewenscht te zeggen dat er al een lid van het Dag. Bestuur ge kozen is, weshalve hij zich terugtrekt en ver zoekt geen stem op hem uit te brengen. Uitslag Theunisse 6 en Bazelier 5 stemmen Gekozen de heer Theunisse, die eveneens verklaart zijn functie te zullen aannemen. De commissie bestaat dus uit de heeren Overduin, van de Kar, Brgers, Herbers en Theunisse. VOORZ. Thans komt aan de orde het ver zoek van F. P. J. Snels om zijn jaarwedde als klokkenist te willen bepalen op f 120, in gaande 1 Januari 1920. De VOORZ. stelt voor namens B. en W. dit verzoek te stellen in handen der salaris commissie, die nu alle aanvragen om salaris verhooging kan behandelen. Wordt met algemeene stemmen aangenomen Thans komt aan de orde punt 3 VOORZ. Ik geef hieromtrent het woord aan den heer Bogers als voorzitter van de commissie van onderzoek. dhr. BOGERS verklaart met de andere commissieleden de begrooting te hebben nage zien en in orde bevonden, en stelt, namens de commissie voor, de begrooting ongewijzigd goed te keuren. dhr. DE WIT weuscht niet te spreken als commissielid,doch wilde 'n enkel woord zeggen omtrent subsidie aan de muziekvereenigiugen. VOORZ. We zullen eerst de ontvangsten behaudelen en daarna de uitgaven. Verlangt een der heeren eeue algemeene beschouwing omtrent de begrooting. dhr. HERBERS zegt straks reeds erop te hebben gewezen, doch toen is het niet doorge gaan. Hij weuscht voorloopig alle verhoogin gen van salarissen te schrappen, nu er eene commissie benoemd is. VOORZ. Hebt u opmerkingen omtrent het beleid van B. en W. bij het opmaken der begrooting

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 55