3. Dr. 192P ^3 4 ^O- noodig hebben en dat zal wel een der ambte naren zijn. De commissie zal echter wel de .billijkheid betrachten. Tot stemming wordt nu overgaande heereu Baselier en de Wit worden als stem- opoemers aangewezen. Voor elk lid moet afzonderlijk gestemd worden. Stemming voor het eerste lid. Uitgebracht worden 11 stemmen, waarvan op de heereu va i Eiteu 1, Bogers 3, Herbers 2, Overduin 2 en vau de Kar 3 stemmen. Nieuwe vrije stemming moet plaats hebben, dhr. v. d. KAR wil opmerken dat de heer van Etten geen raadslid is. De VOORZ. verzoekt geen stem op hem uit te brengen daar hij zelf belanghebbende is. Uitslag der nieuwe vrije stemming: Bogers 3, van de Kar 4, iverduin 3 en vau Poortvliet 1 stem. Nog is geen meerderheid verkregen. De heer Bogers trekt zich voor deze stem ming terug terwijl de heer VAN DE KAR voorstelt te stemmen op den heer Overduin als voorsteller en om tot 'a resultaat te komen. Bij de volgende stemming wordt nu ge kozen de heer Overduin met 11) van de 11 stemmen (1 blanco) Op de vraag van den VOORZ. of de heer Overduin ziju benoeming aanneemt, antwoordt deze bevestigend. Stemming voor het 2e lid. Bij deze stemming verkregen de h-eren van de Kar 8, Bogers, Moors en Theunisse ieder 1 stem. Gekozen dus de heer van de Kar, die op de desbetreffende vraag van den Voorzitter even eens antwoordde de functie te willen aan vaarden. Stemming voor het 3e lid. Bij eerste stemming werden de stemmen verkregen door de volgende heereu W. A. Bogers 5, Herbers 2, van Poortvliet 2, Baselier en de Wit ieder 1 stem. Nieuwe vrije stemming met tot uitslag W. A. Bogers 9, Herbers 1 en van Poortvliet elk 1 stem. dhr. BOGERS, gekozen zijnde, verklaart ook zijne benoeming te willen aanvaarden. Stemming voor het 4e lid. De stemmeu werden uitgebracht op de volgende heereu: Herbers 5, de Wit 3, Theunisse 2 en van Poortvliet 1 stem. Nieuwe vrije stemming Uitslag Herbers 5, de Wit 4 en Theunisse 2 stemmen. Her stemming tusscheu de hh. Herbers en de Wit. dhr. DE WIT verzoekt geen stem op hem uit te brengen daar hij zijn benoeming niet

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 54