3. DEC, 192f 52 /yj - tot het voorstel O verduin. Be heer O verduin CS 8tejt voor te benoemen ecne salariscominissie die commissie moet weten hoe zij haar zaak regelt. dhr HERBERS zal dan de verdere regeling van de salariscommissie afwachten. dhr. BASELIER. Ik ben tevreden dat er eene kentering komt; drie jaar lang heb ik reeds gehamerd dat er commissies moeten komen. Het doet me spijten dat de heer Over- duin me nooit gesteund heeft, doch ik wil zijn voorstel steunen. Het voorstel van den heer Overduiu tot het benoemen eener salariscommissie wordt nu met algemeene stemmen aangenomen. Op de vraag van den VOORZ. of een der heeren nog het woord verlangt omtrent het aantal leden waaruit de commissie moet be staan, zegt de heer HERBERS dat hij graag zou zien dat die commissie zou bestaan uit vijf leden. Dit wordt gesteund en ook de heer Over- duin kan er zich zeer goed mede vereenigen en zou zelfs gaarne zien dat er een lid van het dagel. bestuur in de commissie zitting had. dhr. HERBERS heeft hier ook geen be zwaar tegen, mits er ook een vertegenwoor diger van de organisatie in is. dhr. v. d. KAR. Welke organisatie bedoelt u? dhr. HERBERS. Van Boerenbond, Mid denstand of andere. dhr. v. d. KAR. Was het niet beter dat de commissie overleg hield met de organisaties. dhr. HERBERS kan er zich wel mede ver eenigen dat de commissie uit raadsleden be staat mits er georganiseerd overleg geschiedt. dhr. OVERDUIN. Mijne bedoeling is deze. Zoodra ik de circulaire ontving, dacht ik Burg. en Weth. zullen met hun voorstel komen, de hamer valt en klaar is het. Daarom wil ik eene commissie uit den raad, die dan bij den raad met voorstellen komt, waarna de raad beslist. Ik wil hiermede niet zeggen dat B. en W. de zaak niet bestudeerd hebben, doch de raadsleden zijn niet voldoende op de hoogte. Verder ben ik het eens met den heer Herbers om georganiseerd overleg te houden met de vakvereenigingen,bij voorbeeld met een lid van den boud van gemeenteambtenaren, zonder dat we evenwel aan diens advies geboudeu ziju. dhr. v. POORTVLIET vindt het niet demo cratisch genoeg, als de commissie uit enkel raadsleden zou bestaan, zonder dat er een belanghebbende inzit. Ik zou daarom een lid van de Vereeniging van Ambtenaren erin zitting willen doen hebben. VOORZ. De commissie zal een secretaris

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 53