3. DEC. 192C 5 2 eene meer uniforme salarisregeling der ge meente-ambtenaren heb ik gedacht, dat als we ineens voor het feit gesteld worden, we nader hand soms spijt zouden hebben. Mijn plan is eeue commissie in te stellen van 8 personen, als de commissie grooter moet zijn, kan ik me daar ook zeer goed mede vereenigen. De hoofd zaak is dat er eene commissie komt, dan kan voorkomen worden dat er overijld werk wordt gedaan. Er zijn veel gemeente-ambtenaren het secretarie-personeel, de gemeente-werk lieden, enz., en is het dus noodig dat zoo'u regeling wordt bestudeerd. dhr. HERBEEtS. Ik ben het eens met den heer O verduin, doch ik zou willen dat er 5 personen in de commissie zaten, want 't is een zware taak en ook de organisatie moet gehoord worden. Die commissie zou al lang bestaan moeten hebben, dat zou voor vele andere plaat sen goed geweest zijn, want daar is veel mis bruik gemaakt. De Raad wordt gekozen uit het volk. De Burgemeester wordt daaraan toege voegd, doch de overige ambtenaren worden weer door den Raad gekozen. Bij een burge meester is dat anders. Er is eene vacature, de inwoners moeten een paar maanden wachten en dan komt er ineens een telegram, dat er een burgemeester is benoemd, we worden daarmee zoetge maakt, we hebben weer een papa. Doch dat kon ook wel eens een stiefpapa zijn, die niets om het gemeente-huishouden geeft en nu en dsn zoo maar eens komt kijken, zooals ik weet van eeue naburige gemeente. VOORZ. Laat ons daar nu niet gaan kijken maar hier bij de zaak blijven. dhr. HERBERS vervolgtAls nu, evenals in naburige plaatsen, zoo'n burgemeester even komt kijken en zijn naam zetten en dan weer gauw vertrekt is zoo iemaud niet geschikt en zou ik er niet voor zijn het salaris vast te stel len volgens de uniforme regeling. Er moet loon ziju naar werken. Eene commissie is hier m. i. noodig. Hoe kort is het nog geleden dat Mr. vau Emden in de Kamer de loonstandaard van Steenbergen tot voorbeeld noemde en nu komt er eeue circulaire, waarin de salarissen van den Burgemeester en den Secretaris haast verdubbeld worden waar moet het geld toch vandaan komen, wie zal het betalen De Hoofdelijken Omslag wordt vau f 110.000. verhoogd tot f 150.000.we krijgen nog eene waterleidiug, electriciteit, onteigening, schoolbouw. woningbouw enz. We zitten hier in een landbouwstreek. VOORZ. Blijft u nu bij 't voorstel-Overduin. dhr. HERBERS. Dit komt er bij te pas. VOORZ, Ik moet u verzoeken ute bepalen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 52