5 0 VrijcLasr 3 December 1920 Openbare Vergadering van den Gemeenteraad Ingekomen stukken. Aanwezig de heerenR. P. M. van Et.ten, BurgemeesterVoorzitter; W. vau de Kar en A. Moors, Wethouders A. G. Matthijssen, J. Verbeek, A. Overduin, W. A. Bogers, J. Theuuisse. A. de Wit, J. C. Baselier, Chr. Herbers, J. B. van Poortvliet, Afwezig de heeren Dr. J. A. van Loon en I. J. Joppe. De VOORZITTER opent de vergadering en vraagt ot een der heeren aanmerking heeft op de aan hen thuis gezonden notulen. Niemand heeft aanmerking, zoodat de notu len ongewijzigd worden goedgekeurd en vast gesteld. VOORZ. Thans komt aau de orde ,/de be spreking omtrent de school te Kruisland en in de kom.,/ Ik stel voor hieromtrent in besloten vergadering over te gaan. Hiertoe wordt besloten. Na heropening der openbare vergadering wordt voortgegaan met de behandeling der agenda en wel als punt 2. a. Verzoek van F. P. J. Snels om salaris- verhoogiug als klokkenist. b. Verzoek van het lid A. Overduin tot instelling van eene salaris-commissi VOORZ. stelt voor dit laatste eerst te be handelen. dhr. HERBKRS. De heer Overduin stelt voor eene salaris commissie van 3 personen te benoemen doch m. i. zou die moeten bestaan uit 5 personen, want 't is een gewichtige zaak en diende daarin ook de organisatie vertegen woordigd te zijn. VOORZ. Als u eens een beetje geduld wilt hebben we moeten eerst behandelen het voor stel van den heer Overduin of er eene com missie komt. VOORZ. leest nu dit voorstel waarin de heei Overduin aan B. W. in overweging geeft eeu voor9tel bij den Raad te doen tot het benoemen van eene commissie van minstens 3 leden voor het bestudeeren van de salaris sen der gemeente-ambtenaren. dhr. OVERDUIN. Bij outvangst der cir- cnlaire betreffende het doel om te komen tot

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 51