4 9 1 3, NI 19?' VOORZ. Zoodra de vorige vergadering was afgeloopen heb ik den heer Hageman een briefje gezonden om te onderzoeken wat de kosten zouden zijn om de pomp op de Markt te doen maken. Doch ik heb daarop niets ontvangen; dit is den gemeente-opzichter echter niet kwalijk te nemen daar hij overbe last is met gemeentewerken. Ik zal het echter zoo spoedig mogelijk doen onderzoeken. dhr. BASELIER. Als het maar weer niet op de lange baan wordt geschoven, waut, om te zeggen dat er geen tijd voor geweest is, gaat niet op. Niemand meer iets in het belang der ge meente te vragen hebbende wordt de openbare vergadering gesloten en gaat de Raad op voorstel van den VOORZ, in besloten zitting over. Na heropening van de vergadering word besloten het raadsbesluit van 21 Sept. 1920 goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten dd. 20 October 1920 G 42 te wijzigen en den minimumkoers der geldleening te stellen op 95 pet. Dit besluit zal aan HH. Ged. Staten ter goedkeuring worden opgezonden. De vergadering wordt hierna door den Voorzitter gesloten. X

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 50