21. m '920 3 binnen deze gemeente te houden eiken Don derdag en wordt verder aan de vereeniging A. B. S. eene subsidie toegekend van 250 onder verplichting, dat genoemde vereeniging zal zorg dragen voor de noodige kraampjes op de Markt. Eerstgenoemd besluit zal aan Heeren Ge deputeerde Staten in de provincie ter goed keuring worden ingezonden. De VOORZ. deelt verder mede dat er nog is ingekomen van A. B. S. eene Memorie van Toelichting betreffende de muziekschool. Deze is echter te kort in ons bezit en hadden B. en W. geen tijd om die behoorlijk na te gaau. Ik stel daarom voor deze Mem. van Toelichting te renvoyeeren naar B. en W. om prae-advies. Met algeuieene stemmen goedgevonden. 2. Aanvrage van de R. K. Bouwvereeniging om eene bijdrage inzake het bouwen van middenstandswoningen. De VOORZ. leest dit schrijven, luidende als volgt Steenbergen, 20 Aug. 1920 Edelachtbare heeren Namens het bestuur van de R. K. Ste^n- bergsche Bouw vereeniging heb ik de eer IJ kennis te geven dat onze aanvrage tot het bouwen van 8 middenstandswoningen, ver vat in ons schrijven van 20 Julijl. wordt ge reduceerd, tot het bouwen van vier middenstandswoningen. Dientengevolge kan ook de aangevraagde bijdrage tot de helft worden verminderd en verzoeken wij Uwen Raad voor het bouwen dezer vier middenstandswoningen een bijdrage te willen verleeneu van zeven tienduizend en dertig gulden (t 17030. Hoogachtend, Namens 't Bestuur, get. M. VAN HEREL De VOORZ. licht toe dat hiervan een vierde ten laste der gemeente en drie vierde ten laste van het Rijk komt. dhr. BASELIER zou van den Voorzitter der R. K. Bouw vereeniging willen weten of deze bereid is om het voorstel eene commissie van toezicht in het leven te roepen te steunen; als deze er toe bereid is wil ik mijn stem geven tot het verleenen van subsidie; zoo niet ver zoek ik aan te teekenen dat ik tegen zal stemmen. dhr. HERBERS, Het doet me genoegeu dat na 't gesprokene in de laatste vergadering blijkt dat de personen, die tegen het bouwen hebben geageerd, wegens de hooge kosten nu gelijk hebben. Dat zelfs het bestuur der R. K. Bouwvereeniging zulks inziet blijkt dat ze het aantal woningen van acht inkrimpt tot op de 3

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 4