13. N( v. ig?n dhr. O VER DUIN. Tot tnijn genoegen heb ik gezien dat eenige dagen nadat erover was gesproken, de muurtjes en de afsluiting in de Wouwsche Vaart reeds waren opengemaakt en kan ik meedeelen dat een groot aantal men- schen zich weer van schoon drinkwater kan voorzien, zeer tot hun gerief. Dan heeft er bij den raad een adres gecirculeerd betreffende de uniform-salarissen voor de gemeente-ambtena ren. Ik heb dat wel ingezien doch ik vrees dat het meerderen gegaan zal zijn als mij, dat we niet volkomen de cijfers meer in onze macht hebben, doordat het zoo'n lijvig stuk is. Ik ben dus bang dat we bij de behandeling een beetje onbeslagen ten ijs zullen komen en zou ik daarvoor willen vragen of er uit den Raad niet eene commissie van drie personen zou kunnen benoemd worden welke die cijfers eens grondig onderzocht en dan bij den raad rap port uitbracht. VOORZ. Zou u dat voorstel" niet willen aanhouden tot eene volgende vergadering Zooals u weet is er ook een salaris-rap port van de Staatscommissie en is het niet onmogelijk dat door den Minister zal kennis gegeven worden de salaris-regeling volgens dat rapport uit te voeren. Ik ben wel met u van meening dat de salarissen van de gemeente ambtenaren moeten verhoogd worden doch heb gedacht met de vaststelling der regeling te moeten wachten, tot dat rapport komt, anders doen we onnoodig werk. Trouwens als de regeling van de Staats commissie komt is die toch van terugwerkende kracht. dhr. OVERDUIN. Mijn bedoeling is alleen die commissie in te stellen ter beoordeeling der salarissen van den hoogsten tot den laag- sten ambtenaar en dat die commissie dan met voorstellen komt. VOORZ, We hebben binnenkort eene ver gadering ter behandeling der begrooting.Zoudt u dus uw voorstel schriftelijk willen indienen? dhr. OVERDUIN wilt hieraan gaarne voldoen. dhr. BASELIER betoogt in den breede van hoeveel ongemak het is voor de menschen dat ds pomp op de Markt geen water geeft en zou door de loodgieters willen doen onderzoeken wat er aan mankeert en of die pomp soms met kleine kosten niet is goed te maken, want zoo is het niet goed. dhr. v. d. KAR. Zoudt u meenen dat een vakman met zekerheid kan bepalen of een lek veraf of dichtbij is? Want om zoo'n buis te ontgraven is een reuzenwerk. 13

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 49