13. nov. tg?n 45 7. Besluit tot wijziging der verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs in de gemeente. VOORZ. Ik meen dat de raadsleden niet voldoende op de hoogte zijn met de stukken aangaande deze kwestie. We hebben hierom trent met de hoofden der scholen geconfereerd en stellen we voor die stukken te doen circu- leereu bij de raadsleden. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. dhr. HERBERS. Vorig jaar heb ik gespro ken over de kiosk en verzocht de aanbesteding daarvan tegen Januari te houden om in een tijd dat er geen werk is die dus op de goed koopste manier klaar te krijgen. De aanbeste ding is geschied in Maart en het werk is niet gegund. Er werd besloten in October opnieuw aan te besteden, doch nu is het al November en ik heb er nog niets van vernomen. Ik vrees dat er weer niets van zal komen. Dan heb ik in de vorige vergadering ge vraagd of er al stappen zijn gedaan aangaande de concessie aan de Tram maatschappij. Ieder is overtuigd dat we de tram niet kunnen missen Verder, in den tijd van het slachten der varkeus, zijn er veel meuschen die de varkens brandenze doen dit in hun tuintje vlak achter het huis en bestaat daardoor gevaar van brand. Als zoo'u huisje alleen staat, is het niet zoo erg, doch als dit gebeurt in de bebouwde kom wordt het gevaarlijker en zou bij een eventueel ongeluk de ramp niet te overzien zijn. Jimmer dat we in de pas gewijzigde politie-verordening niet eraan gedacht hebben een artikel eraan toe te voegen dat daarop be trekking heeft, doch 't is wenschelijk dat het op grooteren afstand van de woningen geschiedt Dit jaar is gebleken dat we een groot tekort hebben aan drinkwater, vooral de menschen in de buurt van de Trager en Olmedreef heb ben groot gebrek, daar het water in die slooten verontreinigd is door de suikerfabriek. De deuren aan de kaai werken niet zoo snel, en de deur aan den Trager is ook slecht. Was het nu niet wenschelijk daar een schot te plaatsen dat het vuile water tegenhield in den tijd dat de fabriek werkt VOORZ. Omtrent de kiosk hebben B. W. besloten die binnenkort aan te besteden. Aan gaande de deuren aan den Trager hebben we niets te zeggen, dat behoort tot het Water schap De Eigne. We willen het bestuur van het Waterschap er wel op wijzen en het ver zoeken doeltreffende maatregelen te nemen. 10

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 46