f 13. Nov. m 44 J .1 6. Benoeming lid Burg. Armbestuur (vacature C. C. Blommers ning driemaal gewijzigd en blijkens de notulen is er geen enkel raadslid geweest, en dus ook niet de heer Baselier, die over navordering heeft gesproken. Eerst bij de behandeling der begrooting voor 1919 heeft de heer Baselier over progressie en navordering gesproken en de verordening is nadien gewijzigd en goed gekeurd en pas voor 1920 voor het eerst in gebruik. dhr. BASELIER. Ik heb destijds over na vordering gesproken en toen wist ik niet eens wat het beduidde. Ik ben er over gaan blokken en heb geinformeerd bij dr. van Loon en heb toen een bescheiden antwoord gekregen. Ik geloof dus dat u zich vergist, doch ik werd nooit gesteund. dhr. THEUNISSE. Het reglement van orde luidt dat er niet meer dan tweemaal over een zelfde punt het woord mag gevoerd worden VOORZ. Jawel, maar we willen den heer Baselier laten uitspreken. Aanbevolen wordt de heer G. Bokken. dhr. OVERDUIN. Ik heb op den persoon geen aanmerking en geloof wel dat deze uit stekend voor die functie geschikt is, doch ik ineeude dat het eeue voordracht moest zijn van drie personen, en ik vind het daarom vreemd slechts één persoon op de voordracht te viuden. VOORZ. B. en W. hebben aan het Burg. Armbestuur eeue aanbeveling gevraagd van 2 personen. Het Burg. Armbestuur heeft daar aan ook voldaan, doch de tweede heeft later verklaard niet in aanmerking te willen komen. De tijd was voor B. en W. toen te Kort om er nog een ander persoon voor in de plaats te nemen. dhr. THEUNISSE. Is er voor de leden van het Armbestuur ook eene instructie en hebben de raadsleden die ook Ik meen deze niet ont vangen te hebben. VOORZ. Als er nog zijn, zulleu we er u een zenden. Tot stemopnemers worden aangewezen de heeren Bogers en Theunisse. dhr. BASELIER. Het blijft toch een vrije stemming, niet waar VOORZ. Het blijft een vrije stemming. De uitslag is dat werden uitgebracht 11 stemmen; hiervan verkregen de heeren G. Bokken 7, W. A. Bogers 2, Bremers 1 en Baselier 1 stem. De heer Bokken is dus be noemd en zal hem alsmede het Armbestuur hiervan kennis gegeven worden. 9

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 45