ip 43 .sV'Vjfw.t f 5. Vaststelling navorder ings kohieren Hoof- delijken Omslag. t VOORZ. Het navordering» kohier over 1917 bedraagt f457.58; dat over 1918 be draagt f71,40 en het kohier over 1919 be- /f/y draagt f 720.62. VoORZ. Burg. en Weth. stellen voor deze kohieren vast te stellen, hetgeen geschiedt niet algemeeue stemmen. De navorderings kohieren zullen ter verdere goedkeuring aan H.H. Gedeputeerde Staten worden opgezonden. dhr. BASELIER. Ik wilde alleen in 't mid den brengen, dat, als ik vroeger gesteund was geworden, er heel wat meer navorderingen zouden zijn geweest. Ik dank den heer Van Poortvliet dat hij mij later heeft gesteund. dhr. HERBERS. Uwe bedoeling is dat nu de termijn van navordering voor vroegere jaren verloopen is? Dan wilde ik ook nog opmerken dat ook ik daarin gesteuud heb. dhr. BASELIER. Dan ben i'k ook de heer Herbers dankbaar. In onze zustergemeenten heeft men het heter ingezien en in Breda heeft men nagevorderd tot 1915 met zelfs oorlogs winstbelasting. dhr. BOGERS wil hier opmerken dat toen Breda navorderde tot 1915,men daar eene ver ordening had die het recht daartoe gaf. Wij hebben dit jaar pas het recht gekregen tot navorderen en niet langer dan 3 jaar terug. We kunnen dus over 1915 niet navorderen, want dan zouden we buiten ons recht gaan. dhr. BERBERS. Moest dan 3 jaar gewacht worden eer de verordening gewijzigd werd dhr. BOGERS. Niemand der raadsleden heeft daartoe een voorstel gedaan dan juist de heer van Herel destijds die ook progressie wilde invoeren. dhr. BASELIER. Het punt betreffende navordering heb ik besproken 2 jaar terug. Ik vind het vreemd van den heer Bogers dat deze daarop terugkomt. Als ik gesteund was ge worden hadden we vanzelf eerder het recht gekregen om de verordening te wijzigen. VOORZ. Ik moet opmerken dat de heer Baselier zich vergist. Er is voor 't eerst over navordering gesproken in de raadsvergadering in het najaar vau 1918 toen de begrooting be handeld werd. De heer van Herel heeft toen 't voorstel gedaan de verordening van den H. O. te wijzigen en progressie ia te voeren. Vodr dien tijd van af 1915 tot lïTWMs de verorde- 8

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 44