42 1 3. Ni 192ÏÏ 4. Aanbieding gemeente-begrooting dienst 1921. 7 doch ik heb hel. nooit ontvangen, daarom ben ik daar telkens op teruggekomen. De vermeer dering van den post drukwerk ligt dus niet aan mij. Ik wilde echter vragen of het drukwerk ook wordt aanbesteed evenals in andereplaatsen. VOORZ. Al het drukwerk wordt hier aan besteed, terwijl overige stukkeu,waarvan slechts enkele exemplaren benoodigd zijn, worden ge leverd door de firma's La Rivière en Samsou. dhr. BASELIER. Ik ben er niet op tegen dat het hier gebeurt, mits er maar eene zekere concurrentie is. VOORZ. Verlangt een van de heeren stem ming omtrent de rekening De rekening wordt met aigemeene stemmen voorloopig vastgesteld in ontvangsten op f257112.80 en in uitgaven op f 255218 33s, alzoo een goed slot van f 1894 465 en zal ter nadere vaststelling aan H.H. Gedeputeerde Staten worden opgezonden. Bij de gehouden stemming onthielden de beide Wethouders zich van medestemmen. VOORZ. Burg, Weth. bieden de ge— meente-begrooting aan voor 1921, bedragende in ontvangsten en uitgaven f 313903.70. 't Is gebruik dat de commissie voor onderzoek der rekening ook de begrooting onderzoekt dhr. THEUNISSE. Circuleert de begrooting ook? Vorig jaar heb ik die maar een dag ter inzage gehad en zou ik ze graag langer hebben. VOORZ. Vorig jaar is op verzoek van den heer Bazelier besloten dat elk raadslid een afschrift der begrooting thuis zou krijgen, dat zal dus nu geschieden, behalve de memorie van toelichting, waar slechts één afschrift van wordt gemaakt, daar hel anders te lang zou duren en te veel geld kosten. dhr. THEUNISSE zou de begrooting een acht dagen willen hebben voor de eerstvolgen de raadsvergadering. VOORZ. We zullen ons best doen. De leden in de kom kunnen dan hier de memorie van toelichting inzien waarna die bij de buiten leden kan circuleeren. dhr. BASELIER. De raadsleden krijgen toch de Begrooting voor dat de commissie van onderzoek ermee klaar is. VOORZ. De raadsleden krijgen die begroo ting reeds volgende week. Met aigemeene stemmen wordt goedgevon den de begrooting 1921 te stellen in handen der finantieele commissie van onderzoek.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 43