41 11 N ,r^ dhr. VAN DE KAR deelde mede dat er iu het geheel geen fraude of onregelmatigheid was geschied. De fevering is wel degelijk van 12 April 1920, de rekening is ingediend 18 April en het mandaat is geteekend 15 April 1920. De levering betreft gresbuizen voor de, Vis- scherstraat en die zijn dit jaar in April pas gelegd. Er behoeven dus verder geen woorden meer over te vallen de heer van Herel had zich iu de datumkolom met het jaartal vergist. dhr. BASELIER. Laat dan die rekening circuleereu want 't abuis ligt nu toch niet aan mij, dat er een verkeerd jaartal boven staat. dhr. OVERDUIN. Om de zaak te bekorten wilde ik vragen of gemeenterekeningen direct of na een jaar betaald worden. VOORZ. Er wordt steeds op aangedrongen dat leveranciers zoo spoedig mogelijk hunne rekeningen indienen en dan worden die ook zoo gauw mogelijk betaald. dhr. OVERDUIN. Dus 't is mogelijk een abuis van den heer van Herel. dhr, VAN DE KAR. Ja, want het is een feit dat de levering is geschied in 1920. dhr. HERBERS. Ik heb me in deze discus sies niet gemengd en denk ook dat een abuis is van den heer van Herelvoor een paar centen wil een raadslid zich daaraan niet wagen, 't Is echter zaak om streng op te komen inge val er dienaangaande overtredingen gebeuren. dhr. BASELIER. Ik wil in elk geval aau- geteekeud hebben dat de vergissing niet aan mijn kant is. Ook al betreft het kleinigheden, we moeten ons houden aan art. 24 der ge meentewet Raadsleden mogen niet direct noch indirect aan de gemeente leveren. dhr. BOGERS wil den heer Baselier op merken dat het niet noodig is zooveel woorden erover te spreken. Als een raadslid of een ander bemerkt dat een raadslid leveringen aan de gemeente doet, kan hij direct daartoe protest aanteekenen. Dan betreffende het drukwerk waarover de heer Baselier sprak. Er bestaat een boud van drukkerspatroons die de prijzen regelt eu vaststelt. Die prijzen zijn circa 4 maal zoo hoog dan vroeger, vandaar de reden dat de post drukwerk hooger is. dhr. BASELIER, Ik word beticht het duurste raadslid te zijn. Ik heb nooit gevraagd de notulen in druk te brengen. Alleen heb ik gehamerd en nooit verkregen om de gemeente- begrooting. Toen werd mij geantwoord dat dat te duur zou zijn en heb ik me tevreden gesteld met de toezegging een getypt afschrift te krijgen. Als iemand wil bezuinigen, beu ik het. Zooals ik zeg heb ik me tevreden gesteld met een getypt afschrift van de gemeentebegrooting, 0

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 42