21. MK m<- 2e plan. De vereeniging A.B.S. zal op zich nemen het doen maken van minstens 10 kramen, welke eiken Donderdag des morgens zullen worden gezet en des namiddags worden afgebroken, waarvoor zij vraagt van de ge meente Steenbergen eene tegemoetkoming van f 250 de huur der kramen komt dan voor den ondernemer. Deze som wordt gevraagd voor de te maken reclame, terwijl het plan be staat om de markters de eerste drie maanden pro deo te laten staan, terwijl den ondernemer toch de huur der kramen zal worden vergoed. Na drie maanden zal de gemeente een staan geld per vierk. M. kunnen vorderen van de markters. De VOORZ. licht deze plannen toe, zegt dat het tweede het meest aannemelijk is. De gemeente zou dan aan A. B. S. de som van f 250 toestaan, waarvoor deze vereeniging een contract afsluit om gedurende drie maanden aan den oudernemer een som van 70 cent per kraampje en per week bij minstens 10 kraampjes te betalen, en de rest voor te maken reclame en onkosten. Na drie maanden zal de gemeente staangeld kunnen vorderen. De eerste drie maanden kunnen de markters gratis staan. dhr. VERBEEK. Is er geen tijd bepaald wanneer 's middags de kraampjes moeten zijn opgeruimd P VOORZ. In de plannen staat daarvan niets, doch gewoonlijk is hier om goed 1 uur de markt afgeloopen en kan dit later in een ver ordening bepaald worden. dhr. MOORS vraagt of het voorstel nu dui delijk uitkomt. De VOORZ. zegt dat B. W. nog een on derhoud hebben gehad met een der leden van de markt commissie waaruit bleek dat bij de gevraagde som van f 250 alles was inbeprepen. dhr. HERBERS. Ik ben het volkomen eens met het dagel. bestuur om in het plan toe te stemmen. Vroeger werd het bezwaar geopperd dat de winkeliers er schade van zouden hebben, doch ik ben op marktdag in Roosendaal ge weest en zag dat de winkels zoo'u druk bezoek hadden dat zelfs bij sommigen de politie eraan te pas moest komen om de klanten geregeld in en uit te laten gaan. Vroeger zag men bij ons Donderdags de boerinnen mede komen, doch nu niet meer, die gaan naar andere plaatsen. Ik dank daarom het Dag. bestuur en ook de Vereeni ging A. B. S. die tracht het vreemdelingen verkeer te bevorderen en onze gemeente weer in welvarendeu toestand poogt te brengen. Zonder verdere discussies wordt daarna besloten tot instelling eener vrije weekmarkt, 2

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 3