37 1 3. NO v. 1920 miller te verleenen op 1 Januari. Kan het niet, dan legt spreker er zich gaarne bij neer. VOORZ. B. en W. zullen al het mogelijke doen om zoo spoedig mogelijk een opvolger in functie te doen treden. Juist in overleg met het hoofd der school is besloten het ontslag tegen 14 Februari te verleenen en daarbij te bepalen of zooveel vroeger als in de vacature zal zijn voorzien. De heer Castenmiller is onderwijzer in de M.U.L.O.-klasse en het gaat bezwaarlijk de lessen behoorlijk te verleenen, omdat we niet beschikken over voldoende onderwijzend personeel met de vereischte bevoegdheden. dhr. O VERDUIN. Zou het niet mogelijk zijn, om den heer Castenmiller ter wille te zijn, een tijdelijk onderwijzer te benoemen VOORZ. Dat zullen we misschien ook doen; we zullen al het mogelijke doen om zoo spoe dig mogelijk in de vacature te voorzien. c. Mededeeling der goedkeuring van het raadsbesluit tot instelling eener z.g. vrije weekmarkt. VOORZ. Gedep. Staten hebben het raads besluit van 19 Augustus 1919 tot instelling eener z.g. vrije weekmarkt op Donderdag, goedgekeurd bij besluit van 3 November 1920, G No. 377, 2e afdeeling. De VOORZ. stelt voor dit besluit voor kennisgeving aan te nemen, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. d. Procesverbaal van kasopname. VOORZ. B. en W. hebben boekeu en kas van den gemeente-ontvanger onderzocht, dd. 5 November 1920, en bevonden dat conform die boeken en bescheiden in kas aanwezig was de som van f 38.268.IS1. Boeken en kas werden in orde bevonden. Aangenomen voor kennisgeving, S/j 2. Vaststelling der rekening 1919 en begroo- ting 1921 van het Burgerlijk Armbestuur. dy VOORZ. Deze stukken zijn onderzocht door de daartoe aangewezen commissie en verzoek j ik die commissie rapport uit te brengen. dhr. BOGERS brengt namens de commissie rapport uit en deelt mede dat de boeken en bescheiden nauwkeurig zijn onderzocht, waar om de commissie adviseert de rekening en begrooting goed te keuren. dhr. BASELIER. Ik blijf de commissie van onderzoek voorloopig dankbaarook ik heb de rekeningen enz. ingezien en ben tot de con clusie gekomen dat er meer controle moet 2 sj

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 38