Z k 36 Zaterdag 13 November 1920 Openbare Vergadering van den Gemeenteraad. s I I Openbare vergadering van den Raad der gemeente Steenbergeu op Zaterdag 13 Nov. Aauwezig de heeren H. P. M. van Etteu, burgemeesterW. van de Kar en A. G. Moors, wethoudersJ. B. van Poortvliet, Chr. Her- bers, J. C. Bazelier, A. de Wit, J. Theuuisse, W. A. Bogers, A. Overduiu, J. Verbeek, A. Matthij8seu. Afwezig de heeren dr. J. A. van Loon en 1. J. Joppe. Voorzitter: de Burgemeester. De VOORZ. opende de vergadering. VOORZ. Er is bij B. en W. ingevolge artikel 7 van het Reglement van Orde voor deze vergadering geen enkel schrijven ingeko men aangaande de notulen, zoodat we zullen aannemen,dat ze goedgekeurd kunnen worden. De notulen der vorige vergadering worden hiermede goedgekeurd en vastgesteld. 1. Ingekomen stukken a. Verzoek van O. C. Blommers, om eervol ontslag als lid van het Burgerlijk Armbestuur. VOORZ. Burg. en Weth. stellen voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen en het ontslag eervol te verleenen, ingaande heden. Aldus wordt besloten. b. Verzoek van M. D. Castenmiller om out8'a^ a^8 onderwijzer aan de school iu VOORZ. B. en W. stellen voor aan dit A verzoek te voldoen en dit ontslag eervol te verleenen met ingang van 14 Februari 1921, of zooveel vroeger als zijn opvolger in functie treedt. dhr. MOORS meent dat het voor den be trokkene bezwaar oplevert zoo lang te moeten wachten en zou willen trachten zoo spoedig mogelijk een opvolger te benoemen om het ontslag eerder te kunnen verleenen. dhr. BOGERS sluit zich bij het gesprokene van den heer Moors aan. Zou het niet moge lijk zijn het zoo te regelen dat in het onderwijs op een of andere wijze werd voorzien, waarbij ook het hoofd der school geraadpleegd werd om te trachten het ontslag aan den heer Casten- 'I f f i

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 37