3 r> 1 8. OCT. I92f die steiger weg is, de menschen niet te lang zoo'n vuile goot voor de deur hebben. VOORZ. Dat plan is al in bewerking. De architect van het Gasthuis is in onderhande ling met den Gemeente-architect. dhr. HERBERS kan zich hiermede ver eenigen. Hierna gaat de Raad, op voorstel van den voorzitter, in besloten zitting over ter bespre king van het Uitbreidingsplan en de navorde ring voor den Hoofd. Omslag. Na heropening der vergadering wordt op voorstel van B. en W. besloten aan te koopen het perceel huis en erf, kadastraal bekend ge meente Steenbergen sectie Q no. 1237, groot ongeveer 4 aren 78 centiaren, gelegen aan den Molenweg en zulks tegen een koopprijs van drie en dertig honderd gulden. Dit besluit zal aan heeren Ged. Staten ter goedkeuring worden opgezonden. De vergadering werd hierna door den voorz. gesloten. - ".V if

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 36