1 8. OCT, 1920 naar den heer Moors. dhr. BASELIER. 't Was toevallig dat ik den heer Moors raak liep; deze was zoo netjes met mij mede te loopen en hebben we ons toen van den slechten toestand dier goten overtuigd. Mogelijk heeft de heer Moors het vergeten. dhr. MOORS. Ik heb dikwijls respect voor de activiteit van den heer Baselier inzake de gemeentebelangen. Wat nu betreft de goten die hij bedoelt, ik achtte den toestand niet zoo erg, dat ze direct verbetering eischten en waar door andere werken zouden moeten wachten. Ik stel me wel voor dat ze in de naaste toe komst verbeterd zullen worden. Als men zoeken wil zal er altijd iets aange merkt kunnen worden in een groot bedrijf als de gemeente is. dhr. OVERDUIN. Aan het Blauweind is een lantaarn opgeruimd voor het huis van J. van Loon. 't Is daar zeer donker. Zou er geen kans bestaan dat die lantaarn daar terugkomt De VOORZ. zal het nazien, dhr. THEUNISSE. Destijds heeft er ook een gestaan voor die broodfabriek en die is ook opgeruimd, hoewel die daar hard noodig is. Ik meen dat er indertijd besloten is in die buurt er twee te plaatsen een aan het begin der huizen en een op 't eind. VOORZ. Er zijn daar ook twee lantaarns geplaats een aan het begin en een aan 't eind der woningbouwvereeniging. dhr. THEUNISSE. 't Is daar een zeer ge vaarlijk punt. Onlangs is daar nogeene vrouw in het water geloopen. VOORZ. We, zullen het onderzoeken, dhr. BASELIER reclameert dat de verslag gevers van Roosendaal en Bergen op Zoom zoo'n slechte plaats hebben, terwijl de verslag gever van de Steenbergsche Courant, de heer Bremers, binnen de balie eeue goede plaats heeft. VOORZ. De heer Bremers zit daar niet als verslaggever van de Steenbergsche Courant, doch is door ons belast met het opmaken der notulen van den gemeenteraad. Op de be grooting wordt een post gebracht voor restau ratie van de raadzaal en zal er dan voor gezorgd worden dat er eene afzonderlijke plaats en licht is voor de verslaggevers. dhr. BASELIER dankt den voorzitter voor deze mededeeling. dhr. HERBERS. De steiger op den Asch- bak heeft nu zoowat anderhalf jaar gestaan, misschien zal er een verzoekschrift komen voor rioleering en zou ik willen dat daar zoo spoedig mogelijk werk van werd gemaakt, opdat als 12

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 35