t «.ut!. 1928 3 huurcommissie, doch als er ook maar één huurder is die het geval bij den Kantonrechter aangeeft, wordt die eigenaar vervolgd en kan tot hooge boete veroordeeld worden. De huur- commissie kan er niets aan doen. VOORZ. En Burg. Weth. ook niet. dhr. BASELIER. Ik ken hier woningen die voor f 2.verhuurd waren en nu op f 5. gebracht zijn. VOORZ. Breng U dat geval ter kennis van den Kantonrechter, of komt bij mij als Hoofd der politie, dan zal ik zorgen dat die zaak in orde komt. dhr. v. d. KAR. Zooeven heeft de heer Baselier gemeend aanmerkingen te moeten maken op het beleid van Burg. Weth. en ook over het werk van den Gemeente architect. Wij zijn bezig op groote schaal verbeteringen aau te brengen, door het aanleggen van trot toirs, verbeteren van goten, straten, enz. Nu gaat het toch niet aan op een zeker punt eene goot te verbeteren waar straks een trottoir ge legd zal worden, waardoor zoo'n goot weer ver laagd of verhoogd zou moeten worden. En waar nu het gemeente-personeel het heele jaar aan het werk is om die verbeteringen, enz. aan te brengen, heeft het m.i. geen doel aanmer kingen te maken. De goten in de Kaaistraat moeten wachten tot het trottoir daar wordt gelegd er is in B. W. over gesproken dat die goten opgehaald zouden moeten worden, doch als die straat aan de beurt is voor den aanleg van een trottoir, worden ook die goten opgemaakt. dhr. BASELIER. Ik beu het daarmede niet geheel eenser zijn goten die al 2, 3 jaar op verbetering wachten. Zulk loopend werk moest eerst opgeknapt worden, waarom die menschen in een stankpoel laten zitten. dhr. HERBERS. Die meerpalen aan de Kade, waar ik het al meermalen over gehad heb, staan die ook in verband met de verbe tering van trottoirs 't Is 3 uur werk voor 2 menschendat werk kan niet wachten, 't is noodzakelijk. dhr. v. d. KAR. Daar heb ik niet op ge sproken ik weet zeker dat de bedoeling van den burgemeester niet is geweest om dat werk uit te stellen doch hij heeft het over het hoofd gezien. Wat aangaat het gezegde van den heer Baselier, wij zijn bezig de verbeterin gen aan te brengen volgens een bepaald systeem en komen dan geleidelijk overal. dhr. BASELIER. Het besprokene door den heer van de Kar raakt mijne bedoeling niet aau. Ik verwijs naar den heer Moors en die zal er voor zorgen. dhr HERBERS. Dan ga ik voortaan ook 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1920 | | pagina 34